Primátor o Trnavskej a petíciách

Október 2012 / Prečítané 1473 krát
   Vážim si angažovanosť občanov a ich záujem o veci verejné a akceptujem legitímne právo občanov organizovať a podpisovať petície. Rovnako si však vážim pravdu a v tomto prípade aj pravdivosť vo vyjadrovaní a exaktné narábanie s faktami. Pri čítaní vyššie uvedených príspevkov pána Sandtnera a Krištofa som mal dojem, že obidvaja môj príspevok s názvom „Podpíšte, ...ale potom sa nečudujte“ v minulom čísle Pezinčana nečítali pozorne, pretože reagujú na niečo, čo som nenapísal.
   Prvým faktom, ktorý prehliadli, je, že som nepísal o tých, ktorí petíciu podpísali, ale o tých, ktorí ju iniciovali a zbierali podpisy. Samozrejme, bez toho, aby navrhované riešenie konzultovali so zástupcami mesta či zhotoviteľom, prípadne si ho nechali vysvetliť. Preto trvám na názore, že ich zrejme neviedla snaha problém riešiť, ale skôr úmysel podrobiť neopodstatnenej kritike vedenie mesta, poštvať proti nemu ľudí a možno aj snaha o zabrzdenie schvaľovacieho procesu územného plánu.
   V decembri minulého roku ešte bola v jednom z dvoch konceptov navrhovaná aj cesta cez novú časť sídliska, cez zónu bytových domov sídliska Muškát, prepojenie z Trnavskej na Malackú. Vyústenie malo byť blízko jestvujúceho kruhového objazdu na Šenkvickej. Mesto toto riešenie, napriek tomu, že to bol len jeden z návrhov, nedoporučilo a to ešte skôr, ako sa proti nemu zdvihla vlna odporu a spisovala sa petícia. Sám som opakovane upozorňoval, že tento návrh nepodporíme a na základe toho dopravný inžinier a zástupca BSK odporučili súčasné riešenie po dobu výstavby na Záhumeniciach.
   Nikto nikdy nehovoril o magistrále, ktorá by spájala cestu z Modry do Bratislavy, lebo by si údajne vodiči skracovali cestu cez sídlisko Muškát. Opakovane sa pýtam, kam by asi došli v hustej premávke v centre mesta? Iste mi dáte za pravdu, že by to bol nezmysel. Navyše tento problém je riešiteľný pomerne jednoducho osadením príslušného dopravného značenia a ďalšími opatreniami. Ale zdôrazňujem, že dve navrhované cesty z Muškátu na Cajlu a na Malackú sú naozaj len ideovým návrhom, ktorého realizáciu bude určovať najmä dlhodobá kríza ekonomiky a stavebníctva, potreba a cena bytov, ale najmä súhlas či nesúhlas občanov v stavebnom konaní a pri schvaľovaní územného plánu zóny, bez ktorého nemožno Záhumenice realizovať. A ešte predtým majetkoprávne a pozemkové vysporiadanie, ktoré môže trvať aj viac ako desaťročie. Len pre ilustráciu uvediem, že takto to bolo aj na Severe III., kde šestnásť rokov trvalo, než sa aspoň časť pozemkov vysporiadala a začalo sa stavať.
   Spoločnosť AUREX ako spracovateľ nového územného plánu mesta musela navrhnúť aspoň nejaké riešenie dopravného prepojenia v danej lokalite. Je celkom prirodzené, že to odborníci riešili na jestvujúcich komunikáciách a pozemkoch mesta. Keby totiž navrhované cesty posunuli len o pár metrov na súkromné pozemky, mali by sme na stole ďalšie a ďalšie petície, tentoraz vlastníkov pozemkov. Keď som opakovane hovoril o spriechodnení Trnavskej (ktorá sa , mimochodom, z viac ako dvoch tretín intenzívne používa aj dnes), hovoril som aj o zjednosmernení krátkeho úseku tejto cesty z Muškátu na Malackú, čo by aj dnes uľahčilo jeho obyvateľom dostať sa von zo sídliska smerom na Babu, Modru, Senec a Bratislavu, ako to navrhuje kritizované riešenie Aurexu. Obyvatelia by nemuseli používať obchádzky, prípadne sa vliecť cez celé mesto.
   Moje slová však zanikli v strašení dopravnou magistrálou a prejazdom kamiónov pod oknami bytoviek. Zdá sa, že účelom výzvy „Susedia, spoločne zabráňme vpusteniu tranzitnej dopravy cez Trnavskú ulicu!“ bolo postrašiť ľudí „tranzitnou“ dopravou, poštvať ich proti vedeniu mesta i proti sebe navzájom a potom byť hrdinom, ktorý problém nielen zažehnal, ale aj vyriešil. Opakujem, že nie je pravdou, že obyvatelia Muškátu nebudú mať v budúcnosti možnosť vyjadriť sa aj k dopravnému riešeniu na ich sídlisku. Doteraz vždy, aj keď sme išli len zjednosmerniť nejakú ulicu, každú zmenu sme s občanmi opakovane prerokovali. Treba si spomenúť na zjednosmernenie Ulice SNP a priľahlých ulíc či nedávne dopravné úpravy v dolnej časti Trnavskej. Verejnosť aj v budúcnosti bude mať vždy páky na to, aby nedovolila riešenia, ktoré ju budú poškodzovať. O tom je samosprávna demokracia, o tom je volené zastupiteľstvo alebo občianske iniciatívy.
   V prípade navrhovaného prepojenia Trnavskej s Cajlou cez Záhumenice sa hovorí v petícii o ceste „rovno pod oknami našich domov a bytov“. Majitelia krajných pozemkov už asi zabudli, že mesto Pezinok im odpredalo pozemky medzi poľnou cestou a ich vtedajšími pozemkami, lebo ich neoprávnene v sedemdesitych a osemdesiatych rokoch zabrali, oplotili, dokonca si na mestských pozemkoch postavili garáže a prístavby. Mesto im za môjho primátorovania vyšlo v ústrety a pozemky im odpredalo. Uvádzam to len pre poriadok a hovorenie si pravdy.
Som presvedčený, že spoločnosť Aurex, ktorá územný plán už štyri roky pripravuje, vie, čo robí. Je to spoločnosť,v ktorej pracujú odborníci a špecialisti na ÚP, ktorí robia územné plány miest a obcí už dvadsať rokov. Momentálne aj pre Bratislavský samosprávny kraj. Ako poslanec BSK a člen komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja vidím zblízka postupy a výsledky ich práce. Myslím, že si zaslúžia našu dôveru a nie spochybňovanie ich práce a odbornosti laikmi. Ak totiž nebudeme akceptovať ľudí so vzdelaním, odbornou spôsobilosťou a praxou, potom tu zavládne chaos a anarchia vyhovujúca skupinovým záujmom a diletantským riešeniam.
Ešte si neodpustím jedno konštatovanie: Je pre mňa zarážajúce, že petíciu proti prepojeniu Trnavskej podpisujú aj obyvatelia Bratislavy, ale tiež ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a neplatia tomuto mestu dane. Najmä ju však podpísali tí, ktorí aj dnes Trnavskú intenzívne využívajú a ktorým navrhované riešenie, paradoxne, mohlo pomôcť pri ceste do práce, za nákupmi, či zábavou.
   Na záver by som rád vyjadril svoju spokojnosť, že obyvateľom sídliska Muškát, aj tým, ktorí petíciu nepodpísali, nie je ľahostajný osud ich sídliska i mesta, v ktorom žijú. Zároveň ich však musím vystríhať, aby sebou nenechali manipulovať a aby ani v budúcnosti nepodľahli výmyslom a polopravdám.
 
Oliver Solga