Spomíname

August 2012 / Prečítané 2122 krát
Dňa 22. 8. 2012 uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Agneša POLÁČKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku. Dcéry s rodinami.
 
  „Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva“ Dňa 15. 8. 2012 si pripomenieme prvé výročie od úmrtia nášho drahého
Jozefa HLAVINU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú, manželka Viera, deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 1. 8. 2012 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Vierka  MÁJEKOVÁ.
S láskou spomína manžel, dcéra Katarína s rodinou, syn Ivan. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas, spomienka na teba zostáva však stále v nás. Dňa 22. 8. sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko
Vladimír KLAMO.
S láskou spominajú, manželka a synovia s rodinami.
Dňa 14. 8. 2012 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš drahý
Vladimír KOVAČIČ
na ktorého s úctou a láskou spomínajú manželka a tri deti s rodinami.
 
  Dna 21. 8. uplynul rok od smrti nášho drahého manžela, deda a otecka pána
Ing. Dušana  ČOLLÁKA.
Kdo ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Kto v srdci žije, nikdy neumiera! Dňa 17. 8. uplynulo 7 rokov, čo nás opustila naša manželka, matka, babka, prababka
Mária CHOVANOVÁ
rod. Lešková
a dňa 26. 9. uplynie 5 rokov od úmrtia našej drahej manželky, matky, babky
Viery SLAMKOVEJ
rod. Chovanovej.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. Ďakujeme.
Viera Slámková 
  Dňa 16. 7, 2012 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička
Jozefína VALENTOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami, vnuci s rodinami a pravnuci.
„Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva“ – pripomenuli sme si výročia úmrtí.
3. 4. 1990 babička 
Ernestína DUSÍKOVÁ
4. 10. 1992 otec Rudolf MATUŠEK
9. 6. 1993 manžel Valentín FRATRIČ
10. 8. 2003 mamička Mária MATUŠKOVÁ.
S láskou a úctou spomína Viera s rodinou, brat Vlado a Rudo s rodinami.
Dňa 8. 8. 2012 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho milého otca a dedka
Vojtecha BELAYA.
V tomto období si tiež pripomíname 19 rokov od odchodu našej drahej mamičky
Johanny BELAYOVEJ
rod. Štrbovej
a 9 rokov od odchodu nášho otecka a dedka
Vojtecha BELAYA.
Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
Tak tíško odišla duša tvoja, nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 19. 8. 2012 uplynie 8 rokov čo nás opustila
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.
 
  Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť tvoje kroky v ňom. Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa radi mali, bez toho aby nám tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ, čo drahé nám bolo, osud navždy vzal. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. So smútkom v srdci si 28. 8. 2012 pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý syn a brat
Martin GALAMBOŠ.
Zároveň si pripomenieme 22. 9. 2012 nedožitých 49 rokov. S láskou spomína mama Eva s rodinou. Spi sladko, chýbaš nám.
Dňa 14. 8. 2012 uplynulo 10 rokov od smrti
Petra STREZENICKÉHO.
Spomínajú manželka Katarína, syn Peter a dcéra Zuzana s rodinami. Spomíname.
 
  Dňa 29. 8. 2012 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
Stanislava  OBORILA.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ohodnoťte článok: