Desať rokov Malokarpatského baníckeho spolku

August 2012 / Prečítané 1608 krát
   Uplynulo desať rokov odvtedy, ako sa skupina bývalých pracovníkov závodu Rudné bane v Pezinku rozhodla premeniť náhodné vzájomné stretnutia na pravidelné. To bol prvý impulz, podporený snahou či túžbou po tom, aby nezanikla spomienka na banícku činnosť v tomto meste. Tak počas 8.ročníka Pezinského permoníka v auguste 2002 vznikol Malokarpatský banícky spolok (MBS), stavajúci na Historickom baníckom krúžku. Za cieľ si stanovil nielen združovať bývalých pracovníkov Rudných baní a iných priaznivcov baníctva, ale aj obnovovať, udržiavať a rozširovať historické cechovné zvyky a tradície. A spolok sa činil hneď od zrodu. Za necelý mesiac po vzniku mal svoje Stanovy, spolkovú zástavu a bol zaregistrovaný na MV SR. Nasledovali nadväzovania kontaktov s už existujúcimi baníckymi spolkami na rôznych stretnutiach, hlavne počas Salamandrových dní v Banskej Štiavnici, ale aj v Rožňave, Španej Doline a inde. Svojou aktivitou prispel MBS k založeniu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.
   Pravidelné prijatia členov baníckeho spolku primátorom mesta, ako pripomienka prvej písomnej zmienky o dolovaní drahých kovov v okolí Pezinka, viedli k tomu, že 24. jún bol prijatý za Deň pezinského baníctva.
   Poznávanie banských oblastí na Slovensku (stredné Slovensko, Gemer, Spiš...) i v zahraničí (Ostravsko, Příbramsko...) pri tematických zájazdoch obohacovalo vedomosti členov spolku o mnohé nové poznatky.
   Aktivita MBS vyvrcholila založením novej tradície na Slovensku – organizovaním stretnutí slovenských banských miest a obcí. Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v roku 2008 v Pezinku. Jeho organizátorom bolo mesto, avšak MBS vykonal veľký kus práce pri jeho príprave a zabezpečovaní i v jeho samotnom priebehu. I keď nasledovali ďalšie stretnutia v mestách Handlová (2009), Spišská Nová Ves (2010), Rožňava (2011), Banská Štiavnica (2012), prvenstvo zostáva v Pezinku. Na všetkých uvedených podujatiach sa zúčastňovalo aj mesto a s jeho podporou aj delegácie MBS. Dôstojná bola aj reprezentácia spolku a mesta na zahraničných stretnutiach v ČR (Příbram, Jihlava, Stříbro, Most, Chomutov...), v Maďarsku a Holandsku.
„Jubilejné“ stretnutie členov Malokarpatského spolku sa nezaobišlo bez tradičných „rituálov“.   Činnosť spolku nespočívala iba vo výjazdoch do banských oblastí. Mnohé akcie organizoval spolok priamo v Pezinku. Pravidelnými svätobarborskými šachtágmi pripomínal a oživoval banícke tradície a zvyky, poriadal výstavy, prednášky a ďalšie podujatia. Banský vozík umiestnený na Radničnom námestí sa stal symbolom baníctva v meste. Pozastavuje sa pri ňom mnoho okoloidúcich. A na Deň bielych ruží -10. augusta – sa pri ňom stretávajú členovia MBS, zástupcovia mesta i občania, aby si uctili zapálením sviečok a položením kvetov, obete banských nešťastí.
   Kaplnka sv. Klementa, jedného z patrónov baníkov, postavená v roku 2010 členmi MBS v miestach, kde v stredoveku stála banícka osada Zumberg, sa stala východzím bodom na novovybudovanom Banskom náučnom chodníku s 11 zastaveniami a dĺžkou 6,5 km, ktorý upravovali členovia spolku v r. 2011 až 2012.
   Chlapi v čiernych baníckych uniformách sú veľmi častými účastníkmi rôzných podujatí organizovaných v meste (kladenie vencov k pomníkom, sprievody atď.). Trvalou snahou členov spolku je aj zhromažďovanie vecných i písomných predmetov súvisiacich s ťažbou zlata, pyritu alebo antimónu v oblasti Pezinka, aby mohli byť v budúcnosti svedkami baníckej činnosti v regióne. Desiate výročie si členovia MBS pripomenuli slávnostnou členskou schôdzou a Šachtágom 11. 8. v priestoroch Tureckého domu, za účasti domácich a zahraničných hostí.
   Poprajme Malokarpatskému baníckemu spolku pri jeho 10. výročí do ďalších rokov hodne tvorivých síl, veľa zdravých nápadov a veľa baníckeho šťastia. Zdar Boh!
 
Jozef Mišuta, MBS

Ohodnoťte článok: