Zmena poplatkov v materských školách

August 2012 / Prečítané 1523 krát
   Výška poplatkov v materských školách sa zmení od 1. 9. 2012 nasledovne (citované z VZN č.8/2012):
(1) Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej škole nasledovná:
a) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Pezinku, je výška príspevku za dieťa 75,00 € mesačne,
b) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v Pezinku, je výška príspevku za dieťa 25,00 € mesačne,
c) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v Pezinku a súčasne uhrádzajú príspevok za viac detí v materskej škole, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 12,50 € mesačne za dieťa,
d) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, je výška príspevku za dieťa 25,00 € mesačne, ak sa nepostupuje podľa písm. b) alebo c),
e) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 150,00 € mesačne,
f) v prípadoch hodných osobitného zreteľa je výška príspevku na dieťa 25,00 € mesačne. Kompetentným orgánom na prijatie rozhodnutia o prípade hodného osobitného zreteľa je MsZ v Pezinku a to na základe návrhu a odporúčania Komisie školstva a mládeže.

   Ďalšie informácie nájdete od 3. 9. 2012 v materských školách a na stránke www.pezinok.sk .
 

Ohodnoťte článok: