Prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Pezinok

August 2012 / Prečítané 1356 krát
MESTO PEZINOK

Verejná vyhláška
   Ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „ Územného plánu mesta Pezinok “ v súlade so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnilo oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu mesta Pezinok. Návrh územného plánu mesta Pezinok je vystavený na verejné nahliadnutie v dňoch od 20. 8. 2012 do 30. 9. 2012 (6 týždňov).
   Územný plán mesta Pezinok je verejnosti sprístupnený na Mestskom úrade v Pezinku v pracovných dňoch na Oddelení investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, ktoré sídli na Radničnom nám. č. 7, na II. poschodí v miestnosti č. 33 v . Ďalej na webovej stránke mesta www.pezinok.sk. V presklenom výklade Domu kultúry na Holubyho ulici č. 42 (z Farskej ulice) je na nahliadnutie verejnosti sprístupnený výkres č. 6 (výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb).
   Verejné konferenčné prerokovanie pre verejnosť s výkladom sa uskutoční dňa 13. 9. 2012 o 17:00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.
   Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu územného plánu mesta Pezinok najneskôr do 1. 10. 2012 písomnou formou na adresu MsÚ Pezinok, Oddelenie investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok.
 
(KG)

Ohodnoťte článok: