Spomíname

Júl 2012 / Prečítané 1848 krát
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich. Pre nás najbližších takým človekom bola naša milovaná maminka, babička a svokra
Katarína PESSELOVÁ.
S veľkou láskou, ale i bolesťou a smútkom v srdci si 30. 7. 2012 pripomenieme prvé výročie úmrtia. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami. Syn, dcéry a nevesta s rodinami.
 
  Dňa 22. 7. 2012 uplynulo 5 rokov od smrti nášho milovaného brata
Jozefa JAJCAJA.
S láskou spomínajú sestry a ostatná rodina.
Odišla si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi. Dňa 2. 8. uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka
Mgr. Eva DUFFALOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 26. 7. sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
nášho drahého
RNDr. Jána ŠTOHLA, DrSc.
astronóma z Pezinka. S láskou a vďakou naňho spomína manželka, synovia s rodinami a priatelia.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko čo si mal rád. Deň 30. 7. 2012 si pripomíname 22. výročie odchodu do večnosti nášho drahého manžela, otca, svokra a deduška
Gustáva ONDREJOVIČA.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu spolu s nami tichú spomienku. Manželka Anna a deti s rodinami.
 
  Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále s nami. Dňa 26. 7. 2012 sme si pripomenuli 25 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého otca
Michala KOSŤA.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 10. júla uplynulo 10 rokov od úmrtia nášho drahého
Jozefa FEKETEHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka, deti a vnúčatá.
 
  Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 25. 7. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamičky, babičky a prabačky
Otilky NOSKOVIČOVEJ
zo Slovenského Grobu. S láskou spomína manžel a synovia s rodinami.
Dňa 26. 7. 2012 uplynulo 31 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Ema BELANSKÁ.
S úctou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále večne žiť. Dňa 3. júla 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej mamičky, manželky a babky
Gabriely KRCHNAVEJ.
S láskou spomíname. Manžel Rudolf, syn Pavol, nevesta Vlasta a vnučka Dianka.
Dňa 18. júla 2012 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, partner, priateľ
Mirko MÁLIŠ.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach.
 
  Dňa 23. 8. 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec , svokor a dedko
Alojz HUBRICH.
S láskou spomínajú manželka Ľudmila, syn Daniel s manželkou Ingrid, vnučka Inka a dcéry Zlata a Eva s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 16. 7. 2012 uplynul rok od úmrtia nášho drahého otecka, manžela, starého otca a dobrého priateľa
Jozefa  JANKOVIČA.
S úctou a nekonečnou láskou na neho spomína manželka, deti a všetky vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
 
  Dňa 15. 7. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 8. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša drahá manželka, mama, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  „Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva“ Dňa 23. 6. 2012 sme si pripomenuli 15. výročie od úmrtia nášho syna a brata
Mareka GOLEJA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku. Mama, otec, brat a sestra.
Tíško si zaspal a všetko, čo si mal rád, si zanechal. Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, čas ubieha, zastaviť sa nedá. Klesli ruky, dotĺklo srdce. Teraz sa už na nás dívaš z neba, lebo v nás si zanechal aj kus seba. Dňa 8. 7. 2012 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho drahého otca, brata, dedka a pradedka
Štefana NIMERFOLA
z Pezinka. S láskou spomínajú dcéry Mária, Katarína, Júlia, Hela a Estera s rodinami a sestra Mária Žudelová.
 
  Dňa 3. 7. 2012 uplynul rok od úmrtia nášho drahého
Ing. Jána ZELENAYA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 15. 7. 2012 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila manželka, mamička, babka
Helenka MARTINKOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel, deti, vnúčatá a rodina.
 
  Dňa 5. 7. 2012 sme si pripomenuli nedožité 93. narodeniny našej mamy a babky
Terézie ČAJKOVIČOVEJ.
Venujte jej s nami tichú spomienku. S úctou spomínajú deti s rodinami.

Ohodnoťte článok: