Od 1. júla platí objektívna zodpovednosť

Júl 2012 / Prečítané 936 krát
  Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2012, zaviedla tzv. inštitút objektívnej zodpovednosti. Objektívna zodpovednosť znamená povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky vodičom, ktorému vozidlo zveril. Jedným z výsledkov zavedenia inštitútu objektívnej zodpovednosti by malo byť zvýšenie bezpečnosti na cestách. Ide o nový nástroj štátu, ktorý má prinútiť vodičov dodržiavať konkrétne pravidlá cestnej premávky, akými sú prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti, jazda na červenú, parkovanie na zakázaných miestach a pod. Inštitút objektívnej zodpovednosti sa viaže na porušenia predpisov, ktorých dôsledkami bývajú dopravné nehody s následkami na živote a zdraví ľudí a súčasne na tie, ktoré je možné zaznamenať technickými prostriedkami. Ak sa vodič vozidla, ktorý nie je jeho majiteľom, dopustí protiprávneho konania, zodpovednosť zaň bude niesť držiteľ vozidla. Výška pokút za porušenie pravidiel cestnej premávky je v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti presne určená. Policajný orgán nemôže uložiť inú pokutu a nemôže ani prihliadať na žiadne okolnosti alebo osobu, ktorá porušenia pravidla dopustila. Ako uvádza internetová stránka Ministerstva vnútra SR „napríklad za prekročenie rýchlosti v obci bude hroziť pokuta 15 až 798 eur, mimo obce 30 až 798 eur. Za predchádzanie sa udelí 249 eur, porušenie zákazu otáčania alebo cúvania 99 eur. Za prejazd cez železničné priecestie bude hroziť 300 eur, rovnako aj za „stopku“ a prejazd na červenú. Pokutu až do výšky 798 eur bude možné uložiť za prekročenie maximálnej prípustnej hmotnosti vozidla. “
   Pri spáchaní správneho deliktu by celá vec mala byť ukončená zaplatením pokuty a to bez zápisu do evidencie vodičov. V rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti môže držiteľ vozidla zaplatiť liba 2/3 z celkovej výšky pokuty uloženej v rozkaze v prípade, že tak urobí do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Po tejto lehote už musí uhradiť plnú výšku uloženej pokuty. Pokutu nie je možné zaplatiť v hotovosti, ale len na príslušný bankový účet. Držiteľ vozidla má tiež možnosť podať voči rozkazu odpor a uviezť údaje o vodičovi, ktorý pravidlá cestnej premávky porušil.
   V súčasnosti sa objektívna zodpovednosť ešte neuplatňuje naplno. Záznam so zachyteným vozidlom má slúžiť ako dôkaz, a preto musí byť v plne automatizovanom systéme čo najmenej chýb. V súčasnosti prebieha ich zisťovanie a odstraňovanie. Po dobudovaní plne automatizovaného systému sa očakáva pokles dopravných nehôd a ich následkov na životoch a zdraví ľudí. Zavedenie objektívnej zodpovednosti nijako neovplyvňuje inštitút subjektívnej zodpovednosti. Ten sa nemení, ani neruší. Policajti budú dodržiavanie pravidiel cestnej premávky kontrolovať rovnako ako doteraz.
 
(KG)

Ohodnoťte článok: