Mestská polícia oslávila 20 rokov

Júl 2012 / Prečítané 2075 krát
 Ocenení príslušníciMestskej polície ktorí v nej pôsobia celých 20 rokov  Mestskú políciu v súčasnosti mnohí vnímame ako samozrejmosť. Je ťažké predstaviť si život v našom meste bez jej príslušníkov, ktorých každodenná práca zahŕňa dohliadanie na bezpečnosť obyvateľov, ochranu ich zdravia a majetku a ďalšie často nie jednoduché činnosti. Útvar Mestskej polície vznikol v Pezinku pred dvadsiatimi rokmi. Do histórie nášho mesta sa táto udalosť oficiálne zapísala dátumom 1. 1. 1992, hoci činnosť MsP v Pezinku začala už v septembri roku 1991 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva – Všeobecne záväzným nariadením č. 16/1991 o Mestskej polícii. Práve 20. výročiu založenia MsP mesta Pezinok bol v stredu 27. júna 2012 venovaný slávnostný útvarový zraz v priestoroch Mestského úradu. V úvode stretnutia zazneli slová z úst náčelníka Mestskej polície kpt. JUDr. Ľudovíta Farbulu. Prítomným sa prihovoril aj primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga, ktorý poďakoval členom MsP za obetavú a náročnú prácu aj v mene občanov. Vďaka archívu starých fotografií si všetci prítomní mohli pripomenúť nielen obdobie vzniku útvaru MsP v Pezinku, ale zaspomínať si aj na jednotlivé tváre a mená ľudí, ktorí sa pred dvomi desiatkami rokov ako prví postavili do jej radov.
   Hlavnou myšlienkou tohto slávnostného stretnutia bolo v prvom rade ocenenie práce príslušníkov Mestskej polície. Osobitné ocenenia, pamätné plakety a ďakovné listy si prevzali piati príslušníci, ktorí v tomto útvare pôsobia celých 20 rokov. Sú nimi por. Mgr. Miloslav Bila, serž. Mgr. Igor Schwarz, serž. Roman Tóth, serž. Vladimír Snopek a st. inšp. Miroslav Géc. Pamätné plakety si pri príležitosti tohto jubilea odniesli aj všetci ostatní príslušníci pezinskej MsP.
   Pod vznik Mestskej polície v našom meste sa podpísalo viacero ľudí. Nezanedbateľný podiel na tom nesie okrem iných aj vtedajší primátor Pezinka Ing. Ivan Pessel. Spomenúť treba zaiste tiež prvého náčelníka Mestskej polície Vlastimila Červeňa, pod vedením ktorého sa zrodil prvý fungujúci policaj
ný tím. Za dvadsať rokov prešiel útvar Mestskej polície mnohými zmenami. Od roku 1993 stojí na jeho čele náčelník kpt. JUDr. Ľudovít Farbula. „Mestská polícia začínala ako neskúsený, praxou neoverený poriadkový útvar so šiestimi policajtmi, s nedostatočným technickým, materiálnym, ako aj priestorovým vybavením. V tom čase nás občania nazývali „Čierni šerifi“, podľa rovnošiat mestských policajtov, ktoré v tej dobe boli čiernej farby. Do konca roka 1992 sa zvýšil personálny stav Mestskej polície na 16 policajtov a postupne sa zlepšovali aj legislatívne a pracovné podmienky potrebné pre jej činnosť. V súčasnosti pracuje mestská polícia vo vynovených priestoroch, prispôsobených k nepretržitej dvadsaťšty-rihodinovej prevádzke. O verejný poriadok v meste sa stará 29 príslušníkov mestskej polície.“
Hliadka v uliciach Pezinka   Zlepšenie priestorového vybavenia umožnilo zefektívniť organizáciu práce MsP. Zriadené bolo nové pracovisko kamerového systému či Oddelenie prevencie kriminality, ktoré, ako vyplýva zo slov náčelníka, plní svoje poslanie veľmi dobre. „Preventívnymi projektmi a aktivitami sme výrazne posunuli činnosť mestskej polície na popredné miesta hodnotenia na mestskej, celoslovenskej, ale aj európskej úrovni. Svedčí o tom niekoľko získaných ocenení. Najvýznamnejším z nich je zaradenie našej práce medzi 15 najlepších v Európskej únii.“
   V roku 2011 bol zriadený nový referát objasňovania priestupkov a tento rok vzniklo aj oddelenie pre výkon činností súvisiacich s odchytom psov a novo zriadenou karanténnou stanicou.
   „Skvalitnili sme tiež systém odbornej služobnej prípravy mestských policajtov, a to telesnú, streleckú a odbornú prípravu. Pravidelný výcvik a školenia sú predpokladom úspešného zvládnutia náročných úloh, služobných zákrokov a predpokladom, že dokážu zabezpečiť
potrebnú ochranu a pomoc, každému občanovi, ktorý ju bude potrebovať.”
   Napriek postupne sa zlepšujúcim podmienkam pre fungovanie Mestskej polície v Pezinku práca mestského policajta vždy mala a dodnes má svoje úskalia. Táto pozícia je náročná aj po psychickej stránke, čo je tiež jeden z dôvodov zvýšenej fluktuácie v policajných službách. Nevyhol sa jej ani útvar pezinskej MsP, z ktorého počas dvoch desiatok rokov odišlo až 48 policajtov. Navyše sa za toto obdobie vyskytli aj prípady, na ktoré sa príslušníkom MsP nespomína ľahko. Viaceré z nich má vo svojej pamäti vryté aj náčelník Ľ. Farbula. „Pri plnení úloh si musí byť príslušník mestskej polície vedomý rizík spojených s výkonom činností mestskej polície. Dôležitosť plnenia základnej úlohy mestskej polície – „Služba mestu a pomoc občanom“ ich ochrana, je ale vždy prvoradou. Počas môjho pôsobenia v mestskej polícii došlo k 17 útokom na príslušníka mestskej polície, ktoré po právnej stránke boli doriešené príslušnými štátnymi orgánmi. Otázkou ostáva, ako sa s touto zlou skúsenosťou dokáže vyrovnať samotný kolega, príslušník mestskej polície. Určite sa nedá zabudnúť na posledný prípad z 2. apríla 2011, kedy
príslušník mestskej polície z nášho mesta bol počas plnenia úloh fyzicky napadnutý a ťažko zranený.“
Prevenčná činnosť na základnej škole   Aj napriek nepríjemným skúsenostiam, ktoré sú niekedy súčasťou práce mestského policajta, funguje útvar Mestskej polície v Pezinku už 20 rokov a v blízkej budúcnosti by mohla jeho činnosť opäť napredovať.
    „Uvedomujeme si, že máme pred sebou ešte veľa práce. Chceme ale naďalej zameriavať pozornosť na požiadavky a bezpečnosť občana a udržať si tak dobré meno i dôveru. Našou víziou je rozšírenie našich služieb aj v oblasti zabezpečovania ochrany verejného poriadku prostredníctvom kvalitnejšieho kamerového systému vo všetkých okrajových častiach nášho mesta. Samozrejme počítame s aktívnou spoluprácou Policajného zboru,
ktorú považujeme taktiež za prioritnú oblasť vo vytváraní bezpečia a pokoja obyvateľov i návštevníkov nášho mesta.“
   Plánov, ako zlepšiť a zefektívniť prácu Mestskej polície v Pezinku a tým tiež zvýšiť pocit bezpečia obyvateľov nášho mesta, je teda viac. Na záver tak môžeme jej príslušníkom už iba zapriať, aby sa im ich plnenie darilo aspoň tak, ako doteraz, aby na ich ceste za plnením poslania „slúžiť mestu a pomáhať občanom“ bolo čo najmenej prekážok.  
 
(KG)

Ohodnoťte článok: