Spomíname

Jún 2012 / Prečítané 2812 krát
Dňa 24. 6. 2012 uplynuli 3 roky od úmrtia našej drahej
Veroniky ŠEFČÍKOVEJ
na ktorú s láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas, spomienka na teba zostáva stále v nás. 9. 6. 2012 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustil vo veku 76 rokov náš drahý otec, dedo, pradedo
Ľudovít FARBULA.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 1. 7. 2012 uplynie 6 smutných rokov, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnuk a ostatná rodina.
Ako tíško žila, tak tíško odišla. Dňa 16.6.2012 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustila milovaná manželka a matka
Darina HACKEROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami venujú tichú spomienku. S láskou spomínajú milujúci manžel, dcéra Darina a Katarína s rodinou.
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žial. Dňa 16. 6. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
František LETANOVSKÝ.
S láskou spomínajú manželka Ľubka, syn Ferko, dcéra Anička, vnuk Viki, vnučka Rebeka.
Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 18. 7. 2012 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej mamičky
Márie OSVALDOVEJ
z Vinosad.
S láskou spomínajú synovia Vladimír, Jozef a dcéra Marcela s rodinami.
Dňa 14. júna 2012 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama
Matilda MACEKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Anna, synovia Stanislav, Peter, Pavol a Ján s rodinami.
Dňa 3. 6. 2012 uplynie 12 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat
Ján ROMAN.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Dňa 18. 6. 2012 sme si pripomenuli 6. výročie úmrtia
Marty KONVALINOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 1. 6. 2012 sme si pripomenuli nedožitých 85 rokov nášho tatka a dedka
Františka FOLTANOVIČA.
Syn Ivan s manželkou a vnúčatá Gabika a Jurko. Venujte mu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
V týchto dňoch sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny nášho drahého manžela, otca a dedka
Stanislava KANKU.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
„Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva“ Dňa 12. 6. 2012 sme si pripomenuli 20. výročie od úmrtia nášho drahého brata
Bohumila MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestra Beata s rodinou a Kveta.
„Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva“ Dňa 20. 5. 2012 sme si pripomenuli 37. výročie od úmrtia nášho otca
Ondreja MINAROVIČA.
S láskou spomínajú dcéry Beata s rodinou a Kveta.
Dňa 30. 6. 2012 sme si pripomenuli 70. nedožité narodeniny manžela, otca, dedka
Rudolfa KRETTERA.
Syn Patrik s rodinou.
Dňa 13. 6. 2012 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho otca, manžela a dedka
Štefana CAGÁŇA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Adriana, syn Róbert, vnúčatá Michalka a Melanka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Kto v mysli zostáva, nezomiera. Tohto roku sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia našej drahej mamy
Marty HERÁKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra Zdenka s manželom Stanom, vnúčatá Stanka a Marek.
Dňa 25. 6. uplynuli už 4 roky, čo nás navždy opustil, náš drahý manžel, otec a dedko
Inocent OŠKERA.
S láskou spomínajú manželka a deti s vnúčatami. Ostaneš v našich srdciach.
Už 35 rokov uplynulo 1. júna, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka
Rozália PTÁKOVÁ
z Pezinka a 50 rokov od smrti otca
Karola PTÁKA.
Stálou spomienkou na ich lásku a dobrotu spomína syn Jozef Pták s celou svojou rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku spolu s nami.
V našich srdciach zostanete mavždy. V mesiaci jún si pripomíname smutné výročie úmrtia našich rodičov
Eriky a Vladimíra  SEKANINOVÝCH.
S úctou a láskou spomína dcéra s manželom.

Ohodnoťte článok: