Mestské ocenenia vynikajúcim osobnostiam Pezinka

Jún 2012 / Prečítané 2942 krát

   V pamätný deň mesta Pezinok, 14. júna, sme si pripomenuli 365. výročie udelenia výsad Slobodné kráľovské mesto. V podvečer toho dňa boli preto v Pezinskom kultúrnom centre slávnostne odovzdané mestské ocenenia občanom a kolektívom za dlhodobo dosahované významné výsledky a aktivity.
Na návrh primátora Mesta Pezinok Olivera Solgu schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadaní 22. mája uznesením číslo 1-97/ 2012 tieto ocenenia:

ČESTNÉ OBČIANSTVO mesta Pezinok, ako najvyššie vyznamenanie mesta, sa udeľuje osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, o rozšírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, predstaviteľom európskej a svetovej politiky, vedy, kultúry a športu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vzájomných vzťahov a medzinárodnej propagácie mesta Pezinok.
generálporučík Peter Vojtek, – náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR
   Čestné občianstvo mesta Pezinok získal:

generálporučík Peter Vojtek, – náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, za vysoko profesionálny prístup k plneniu náročných povinností, za úspešnú prezentáciu a propagáciu našej armády a za spoluprácu ozbrojených síl so samosprávnymi a štátnymi orgánmi.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktorá sa udeľuje občanom mesta Pezinka, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o jeho reprezentáciu a dobré meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu, za rok 2012 získali:

Richard Nemec – za vynikajúce športové výsledky vo volejbale mužov. Richard Nemec pochádza z Pezinka, je päťnásobný majster SR, 2-násobný majster Talianska, mnohonásobný reprezentant Česko – slovenskej federatívnej republiky a Slovenskej republiky, najlepší volejbalista SR v rokoch 1995, 96, 97, 98, 99 a 2003, hráč mnohých vynikajúcich zahraničných klubov.

Ďalším významným mestským ocenením, ktoré na slávnosti bolo udelené, bola medaila so stužkou ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA, ktorá sa udeľuje občanom Pezinka, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy. Ocenenie bolo udelené:

Milanovi Oravcovi – za dlhoročnú prácu šéfredaktora časopisu Pezinčan, ktorému vtlačil pečať vysokej profesionality, objektívnosti a popularity medzi občanmi Pezinka.

Lions Clubu Bozen Pezinok – pri príležitosti desiateho výročia založenia klubu, za verejno-prospešnú činnosť, ktorou členovia klubu napĺňajúc heslo hnutia „ Slúžime “ a svojimi aktivitami každoročne podporujú sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov. Cenu prevzal prezident klubu pán Anton Eliáš.

Ocenenie získal aj Ján Štrba – vynikajúci slovenský fotograf, dlhoročný obrazový kronikár
nášho mesta, pri príležitosti nedávneho životného jubilea.


   Na záver slávnosti boli udelené CENY PRIMÁTORA s plaketou, ktoré sa udeľujú občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok. Cenu udeľuje primátor mesta Pezinok a nepodlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve. Cenu primátora získali:

Andrea Bertová – za obetavosť a ochotu nezištne pomáhať sociálne znevýhodneným a viacdetným rodinám a za aktívnu činnosť v Centre pre rodinu,

Oľga Bejdáková – za dlhoročnú odbornú a organizačnú prácu v prospech rozvoja a propagácie pezinského vinohradníctva a vinárstva a snahu o zachovanie a rozvíjanie vinárskych tradícií,

Jozef Minárik – dlhoročný prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku .Ocenenie získal za obetavú prácu v prospech slovenského dobrovoľného hasičstva a podporu hasičského športu. Ocenenie mu primátor udelil pri príležitosti životného jubilea a odchodu do dôchodku,

Peter Hyross – riaditeľ Mestského múzea v Bratislave, za dlhoročnú odbornú i organizačnú prácu v oblasti dejín nášho hlavného mesta i za prácu v orgánoch a inštitúciách mesta Pezinok,

Timotej Matiaško – za mnohoročnú profesionálnu prácu v pozícii vedúceho kina a prírodného kina a za propagáciu kvalitnej kinematografie v našom meste,

Monika Kompaníková – výtvarníčka a spisovateľka, ocenenie získala za knihu Piata loď, ktorá je dojímavým a hlboko ľudským zobrazením vzťahov dcéry , matky a sveta, ktorý ich obklopuje. Kniha získala najvyššie ocenenie v literárnej súťaži Anasoft Litera,

František Féder – za organizovanie populárneho festivalu Dychovky v preši a za výrazný podiel na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, akými sú najmä populárny Ples farnosti a iné,

Dana Poláková – vynikajúca insitná maliarka a všestranná výtvarníčka, ocenenie získala za svoju maliarsku tvorbu a vedenie úspešných galérií, ktoré dotvárajú kultúrny kolorit nášho mesta,

Elena Voleková – šesťdesiat násobná darkyňa krvi, držiteľka Janského plakety, za vysoko humánny a obdivuhodný postoj, akým darcovstvo krvi bezosporu je,

Jozef Farkaš – stonásobný darca krvi, držiteľ plakety profesora Kňazovického, za vysoko ľudský počin a obetavosť, s akou pomáha zachraňovať životy a zdravie ľudí,

Z právnických osôb Cenu primátora získalo Sociálne zariadenie Hestia – pri príležitosti dvadsiateho výročia existencie tohto sociálneho zariadenia, ktorého pracovníci obetavo a vysoko profesionálne napĺňajú svoje poslanie pomáhať mentálne i telesne znevýhodneným občanom mesta a okolia. Ocenenie prebrala dlhoročná riaditeľka tohto zariadenia Ľubica Vyberalová.
Posledná Cenu primátora bola udelená „in memoriam“ Petrovi Valkovi – vynikajúcemu stolnotenisovému hráčovi, ktorý napriek svojmu hendikepu reprezentoval Pezinok a Slovensko na Paralympijských hrách v Aténach v roku 2004. Cenu prevzal jeho brat Pavol Valka.
Mestské ocenenie sa po prvý- krát odovzdávali spoločne s oceneniami Najlepší športovec a športový kolektív a súčasťou bolo aj vyhodnotenie literárnej súťaže O cenu primátora. Veľmi príjemná a dôstojná spoločenská udalosť bola ešte ozdobená piesňami výbornej speváčky Ivany Poláčkovej.
Súčasťou osláv bolo aj udeľovanie literárnych ocenení mladým autorom, ktorí sa zúčastnili tohoročného jubilejného, dvadsiateho ročníka literárnej súťaže „ O cenu primátora “.
V kategórii žiackych prác získal za prózu prvú cenu Martin Žigo, žiak ZŠ Fándlyho a druhú cenu získala Alexandra Prachárová zo ZŠ Kupeckého. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Lettrich, žiak ZŠ Na Bielenisku. Zvláštne uznanie získal Marek Goga, zo ZŠ Kupeckého.
V tomto ročníku bola vypísaná aj špeciálne téma, ktorá bola venovaná druhej svetovej vojne a Slovenskému národnému povstaniu. Téma mala názov  „Spomienky starých rodičov a prarodičov na obdobie druhej svetovej vojny “ a išlo o spracovanie historicko – literárne. Súťaž bola vypísaná v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Špeciálnu cenu za spracovanie tejto náročnej témy si odniesol Sebastián Bobáľ, žiak ZŠ Kupeckého.
V kategórii žiacke práce - poézia bola udelená cena bez poradia a to Lee Valachovej – žiačke ZŠ Kupeckého.
V kategórii študentské práce – próza získala prvú cenu Zuzana Bilská, druhú cenu získala Martina Verešvárska, obidve študentky Gymnázia Pezinok. Študentom toho istého gymnázia je aj Dávid Mamrilla, ktorý získal tretie miesto.
V kategórii - poézia sa porota rozhodla ocenenia neudeliť.
Primátor zablahoželal ocenením žiakom a študentom, poďakoval všetkým pedagógom, ktorí žiakom a študentom pomáhali v príprave na súťaž a členom odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení pani Magdaléna Steinerová, Božena Jánošová, Ľubomíra Miháliková a Daniela Debnárová. Víťazné práce budú uverejnené aj v časopise Pezinčan.

Najlepší športovec a športový kolektív roka 2011.
Ocenenie najlepších športovcov a športových kolektívov za minulý rok bolo tiež súčasťou slávnostného programu. Ocenenia podľa počtu bodov získali:

I.najlepší športovecMilan RANDL džudo (35), Martin NEMEC volejbal (27), Pavol LOŠONSKÝ basketbal (26)

II. Najlepšia športovkyňaMichaela KUCHAREKOVÁ džudo (48), Lucia BEHÚŇOVÁ volejbal (25), Zuzana PAVELEKOVÁ volejbal (24)

III. Najlepší mládežnícky športovec/športovkyňaAdam BRAT stolný tenis (26), Jakub KLAMO džudo (21), Lucía TIBENSKÁ džudo (20), Róbert MIKES ľadový hokej (19), Petra Potocká (11)

IV. Najlepší športový kolektív
VTC - ŽENY volejbal (20), F.Y.C. SLOVAKIA námorný jachting (16), MODELÁRI raketové modelárstvo (6)

V. Najlepší mládežnícky športový kolektívTJ BANÍK - MLADŠÍ ŽIACI futbal/futsal (14), VTC - JUNIORKY volejbal (12), SOKOL - Dorastenci orientačný beh (9)

VI. Najlepší trénerTOMÁNEK džudo (16), POPELÁŠ volejbal (9)

VII. Najlepší tréner mládežeKUZNECOV A GYEPES basketbal (18,5), ALEXY stolný tenis (18,5)

VIII. Najlepší športovec alebo športovkyňa so zdravotným hendikeponPOLKORÁB stolný tenis (19), FRAŇOVÁ orientačný beh a cyklistika (14)

Na záver oceňovania športovcov boli prijatí mladí basketbalisti, ktorí sa stali v žiackej kategórii majstrami Bratislavského kraja. Je to výsledok dobrej práce trénerov Vladimíra Kuznecova, Mgr. Petra Gyepesa a Mgr. Andreja Tichého ako i funkcionárov Mládežníckeho basketbalového klubu.

 

(ra)


Ohodnoťte článok: