Pezinskí rodičia pre pezinské deti

Jún 2012 / Prečítané 1049 krát

   Prelom apríla a začiatok mája mnohým rodičom pezinských detí priniesol správu o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Viacerí z rodičov sa pripojili k iniciatíve, ktorá vznikla ako reakcia na túto situáciu na často využívanej sociálnej sieti. Aj vďaka virtuálnemu združeniu takto „postihnutých“ rodičov detí neprijatých do materských škôl sa rozvírili vody aj na mestskom úrade a v mestskom zastupiteľstve. Koncom mája zasadla Komisia školstva a mládeže, ktorej sa ako hostia zúčastnili aj niektorí rodičia. V rámci diskusie odznelo veľa informácií, možností a návrhov ako riešiť vzniknutú situáciu, ktorá sa týka približne 100 detí, ktoré splnili podmienky pre prijatie na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Pezinok, ale neboli prijaté z dôvodu nedostatočných kapacít v materských školách. Návrhy komisie boli následne predložené na zasadaní MsZ, ktoré po diskusii poslancov a hlasovaní vyústili do dvoch uznesení MsZ:
1. uznesenie č.1-112/2012, ktorým MsZ ukladá MsÚ úlohu vypracovať aktuálnu analýzu možností využitia priestorov existujúcich MŠ v súvislosti s predškolákmi,
2. uznesenie č. 1- 113/2012, ktorým ukladá MsÚ úlohu predložiť do septembrového zasadania MsZ návrh dlhodobého riešenia nedostatočnej kapacity MŠ s ohľadom na súčasný stav ÚPN a navrhovaný nový stav ÚPN.
Rodičia pezinských detí iniciovali petíciu pod názvom Pezinskí rodičia pre pezinské deti, prostredníctvom ktorej budú adresovať požiadavku, aby sa poslanci a primátor začali urgentne zaoberať riešením nedostatočnej kapacity pre umiestnenie detí do MŠ, a to nielen z pohľadu súčasnej nedostatočnosti, ale aj z pohľadu najbližších rokov.
Pezinskí rodičia budú aj naďalej sledovať situáciu a pravidelne komunikovať s kompetentnými, aby v roku 2013 - 2014 žiadne pezinské dieťa nezostalo za plotom materskej školy, pretože sa z kapacitných dôvodov do nej nezmestilo.

 

Elena Bročková, v mene
iniciátorov petície (krátené)

Informácia primátora mesta Pezinok Olivera Solgu:

Júnové zastupiteľstvo sa touto problematikou zaoberalo a navrhlo dve konkrétne riešenia. Sú totožné s tými, ktorými sa zaoberalo vedenie mesta už pred dvoma mesiacmi. Prvým je rozšírenie MŠ na Bystrickej o dve triedy (cca 44 detí) a druhým je zriadenie elokovaného pracoviska MŠ na ul. gen. Pekníka, a to v budove bývalej Okresnej prokuratúry na Amfiteátri (cca 66 detí). Zaznela aj úvaha otvoriť nové triedy materskej školy v ZŠ a MŠ na Oreší v grinavskej časti mesta. Obidve spomínané reálne riešenia by mali byť realizované do konca roka. V septembri bude projekt prestavby a finančné zabezpečenie prerokovávať Mestské zastupiteľstvo.

 


Ohodnoťte článok: