MESTO PEZINOK

Jún 2012 / Prečítané 1675 krát

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Centra voľného času, Mladoboleslavská 3, PezinokKvalifikačné predpoklady:
· odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
· vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

Ďalšie požiadavky a kritériá:
· bezúhonnosť
· zdravotná spôsobilosť
· ovládanie štátneho jazyka
· riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

Požadované doklady:
· písomná prihláška do výberového konania
· štruktúrovaný profesijný životopis
· overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie
· doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
· písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času
· aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
· doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať v obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ CVČ - neotvárať“ a musí byť doručená do 30. 7. 2012 do 11.30 h na Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.


Ohodnoťte článok: