Zmena výšky poplatkov za poskytovanie sociálnych služieb

Jún 2012 / Prečítané 1000 krát

   Dňom 1. 3. 2012 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnych službách, ktorá určila minimálnu sumu, ktorú musí zaplatiť klient, ktorému sa poskytujú sociálne služby.
Mesto Pezinok schválilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok túto výšku úhrad:

Zariadenie opatrovateľskej služby
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

ubytovanie (1-3 posteľové izby)

stravovanie

Opatrovateľská služba

2,20 € /deň

3,2 - 3,8 €/deň/os.

v zmysle zmluvy s dodávateľom

1,7 € /hod.

   Pri výpočte sumy za poskytnuté sociálne služby boli napočítané ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sú stanovené zákonom a to: mzdy a a odvody zamestnancov, tovary a služby v zariadení opatrovateľskej služby a v opatrovateľskej službe.

 

Mgr. R. Minarovičová, vedúca odd. Š a SS

 


Ohodnoťte článok: