Spomíname

Máj 2012 / Prečítané 1630 krát

Dňa 1. 6. 2012 uplynie 15 rokov čo nás navždy opustila naša drahá
Mária  BUČEKOVÁ

a dňa 18. 7. uplynie 7 rokov čo nás navždy opustil náš drahý
Jozef BUČEK.

S úctou a vďakou spomínajú Eva, Peťa, Ľubko Kollárovi.
  Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti. Čas uteká, tá rana stále bolí, nad stratou milovanej sa nikdy nezahojí. Dňa 6. 6. 2012 si s veľkým smútkom pripomenieme 12. výročie čo nás opustila naša drahá
Anitka KLAMOVÁ
rod. Bučeková.
Kto ste ju poznali a radi mali, venujte jej, prosím, tichú spomienku spolu s nami. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Odišla tíško, niet jej medzi nami, v našich srdciach žije spomienkami. Dňa 17. 5. 2012 uplynulo 14 rokov od úmrtia našej milovanej
Emílie VARGOVEJ
rod. Slamkovej.
Všetkým ktorí spomínajú a venujú jej tichú spomienku ďakujeme. Dcéra s rodinou.
 
  Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať, budeme, otecko drahý, stále na teba spomínať. Dňa 14. 5. 2012 uplynul rok od úmrtia nášho drahého ocka
Miroslava ONDRUŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra Andrea a ostatná rodina.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 7. 5. 2012 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Alojz NOSKOVIČ z Grinavy.
S láskou spomína manželka Vilma a deti Jozef, Alojz a Ivanka s rodinami.
Dňa 8. 11. 2012 si pripomenieme 11. výročie úmrtia syna a brata
Roberta NOSKOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
  Dňa 8. 6. si pripomenieme nedožité 100. narodeniny a 15. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka

Jána BELANSKÉHO.
Spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále večne žiť. Dňa 26. mája 2012 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho drahého milovaného manžela, otca a dedka
Pavla NESTARCA.
S láskou spomínajú manželka Oľga, dcéra Silvia a Zlatica s rodinou.
 
  Dňa 12. 6. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša dcéra a sestra
Mária KLIMOVÁ,
rod. Múčková.
S láskou spomínajú mama a brat s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 8. 5. 2012 sme si pripomenuli 32. rokov od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Jána SLIMÁKA
a 29. 5. si pripomenieme 100. výročie jeho narodenia. Syn Pavol.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 18. 5. 2012 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho drahého
Milana ŠPOTÁKA.
S láskou spomínajú manželka Anna, deti s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 19. 6. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Anka MIŠKOVSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel Viliam, dcéra Majka, syn Tomáško s rodinou.
 
  Dňa 13. 6. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila drahá
Marta BLAŽÍČKOVÁ.
S láskou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme, všetkým, ktoí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 3. 6. 2012 uplynie 20 rokov, čo nás opustila naša drahá mamička, svokra, babička, priateľka
Katarína TEPLANSKÁ
rod. Hanusková.
S láskou a úctou spomína dcéra Helena s rodinou.
 
  Dňa 11. 5. 2012 uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Jozef LIŠKA.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Ohodnoťte článok: