Poznávaj svoju minulosť alebo pátranie po predkoch

Máj 2012 / Prečítané 1319 krát
Čínske príslovie o vzdelávaní hovorí:

Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím.“

   Práve táto myšlienka nás viedla k uskutočneniu už druhého ročníka celoškolského projektu, ktorý sa na ZŠ Fándlyho v Pezinku uskutočnil od marca do apríla 2012. Cieľom projektu bolo podnietiť záujem mladých ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť tvorivou formou výučby. Klasický výklad učiteľa nahradilo projektové vyučovanie, v ktorom žiaci skúmali a vyhľadávali potrebné informácie a samostatne alebo skupinovo riešili stanovené úlohy.
   Žiaci v rámci projektu spoznávali históriu a tradície mesta Pezinok. Cez dejiny vlastnej rodiny si priblížili i dejiny mesta, v ktorom žijú. Zhromažďovali informácie a materiály z bližšej , staršej i najstaršej histórie svojich blízkych a predkov. Vytvorili rodokmeň vlastnej rodiny - Hľadali slávne osobnosti Pezinka, vynálezcov, spisovateľov, nositeľov rôznych ocenení, zisťovali, čím a ako sa preslávili, čo mimoriadne urobili pre iných ľudí a pre svoju vlasť.
   Zážitkovým učením spoznávali dejiny nášho mesta, jeho históriu, pamätihodnosti, historické budovy, zvyky a tradície, povesti, piesne, tance...
   Naša škola sa stala miestom, kde sa sústredili vzácne materiály a žiacke práce o našom projekte, napríklad výstava starých fotografií nášho mesta, žiacke návrhy pohľadníc Pezinka, výstava modelov domov pod názvom „Mesto, v ktorom žijem. Dom, v ktorom bývam.“ Súčasťou výstav boli aj tradičné recepty nášho mesta spojené s ochutnávkou „starých pezinských koláčov“, rodokmene pezinských rodín, projekty o pezinských kostoloch, povesti nášho mesta, žiacke kresby či prezentácie pripravené našimi žiakmi.
Celoškolský projekt sme ukončili vystúpením umeleckej kompánie Via Historica o histórii Slovanov.
Počas projektu sme spolupracovali s Mestským múzeom v Pezinku, Západoslovenským múzeom, Malokarpatskou knižnicou, mestským zastupiteľstvom, Centrom voľného času ako aj množstvom osobností nášho mesta. Veľmi zaujímavá bola aj beseda s Lajom Slimákom o pezinskom nárečí.
Záverečný deň projektového vyučovania sme vyhradili na spoznávanie nášho mesta. Počasie nám prialo a tak žiaci našej školy zaplnili mesto i okolie. Spoznávali sme známe ako aj menej známe miesta, naučili sa veľa zaujímavostí o Pezinku. Niektoré triedy navštívili Západoslovenské múzeum, iné navštívili rôzne galérie, výstavy... Veľká vďaka patrí aj p. Petrovi Wittgrúberovi, s ktorým sme počas projektu spolupracovali, a ktorý pre deti pripravil historickú prehliadku mesta. Obohatilo to nielen deti, ale aj dospelých a rodičov, ktorí sa do nášho projektu zapojili. Téma nášho mesta spojila viaceré generácie, pretože dejiny našich rodičov a starých rodičov sú našimi dejinami, formujú nás a pripravujú na budúcnosť. Budúcnosť tohto mesta tvoríme my a naše deti. Minulosť nás učí múdrosti a láske k tým, ktorí tu boli oveľa skôr ako my.
Projektovou výučbou žiaci lepšie pochopili a zvládli danú problematiku, upevnili si vedomosti a zároveň výučba bola pre nich príjemným, zaujímavým, nezabudnuteľným zážitkom.
 
Ing. Monika Hlúšková

Ohodnoťte článok: