Mestská polícia zaevidovala takmer 1800 priestupkov

Máj 2012 / Prečítané 950 krát
   Mestská polícia v Pezinku v roku 2011 zistila 1799 priestupkov, ktoré následne doriešila v zmysle príslušných právnych predpisov. V blokovom konaní prejednala 1455 priestupkov, pričom uložila pokuty v celkovej výške 22 648 eur. V 270 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku a 74 priestupkov bolo doriešených napomenutím.
   V porovnaní s rokom 2010 bolo zaevidovaných v minulom roku o 1115 priestupkov menej a bolo uložených aj menej pokút (o 17 093 €). Z celkového počtu priestupkov (1799) bolo vyše 71 percent zistených vlastnou činnosťou MsP a 28,85 percent priestupkov oznámili na miestnu políciu občania.
   Najviac priestupkov bolo zaznamenaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (1351). Ďalej to boli priestupky proti poriadku v správe (156), priestupky proti majetku (154), priestupky proti verejnému poriadku (89), priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (27), ostatné priestupky (podmienky držania psov, zákon o odpadoch, ochrana pred alkoholizmom) - 22 priestupkov.
   Podľa ulíc najviac priestupkov bolo zistených na Radničnom námestí (498), Holubyho (423), Ulici M. R. Štefánika (104), Farskej (63), Za hradbami (63), L. Novomeského (48), Meisslovej (46) a Svätoplukovej (40).
   Najviac priestupkov na úseku dopravy (1351) bolo: 30 - porušenie zákazu zastavenia alebo státia na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, 557 - nedovolené zastavenie a státie s vozidlom na platenom parkovisku bez zaplatenia príslušného poplatku, 69 - nedovolené zastavenie a státie na chodníku, 37 - nedovolené zastavenie a státie na cestnej zeleni, 658 - porušenie zákazov vyplývajúcich z dopravného značenia).
   Mestská polícia zaevidovala v roku 2011 spolu 154 priestupkov majetkovej povahy, čo je o 14 priestupkov viac ako v roku 2010. Skutková podstata týchto priestupkov spočíva v úmyselnom spôsobení škody na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením alebo poškodením takejto veci, pričom škoda nesmie presahovať výšku - 266 €. Páchatelia sa zameriavali na krádeže tovaru v predajniach, krádeže vecí osôb, krádeže bicyklov na verejných priestranstvách, váz a ozdôb na náhrobných kameňoch na cintoríne, poklopov kanálov a iných predmetov z kovu, nádob na separovaný odpad ako aj poškodzovanie majetku súkromného aj mestského (dopravných značiek, zastávok a i.). Páchateľmi tejto trestnej činnosti v 19 prípadoch boli maloleté osoby (deti do 15 rokov).
 

Ohodnoťte článok: