Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Máj 2012 / Prečítané 1657 krát
   Vyšetrovateľ PZ Pezinok obvinil začiatkom tohto mesiaca rodičov 14-ročnej školáčky z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Žiačka základnej školy vymeškala od septembra do marca spolu 512 vyučovacích hodín, z toho 412 mala neospravedlnených. Rodičom za to, že umožnili svojmu dieťaťu viesť záhaľčivý život tým, že nedohliadli na riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
   Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši šestnásty rok veku. Príčiny, pre ktoré dieťa vymešká vyučovanie sú rôzne. Záškoláctvo je neospravedlnená neprítomnosť – úmyselná absencia na vyučovaní.
Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

   Zákonný zástupca dieťaťa (rodič) musí dbať na to, aby dieťa pravidelne dochádzalo do školy. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania, rodič je povinný príčinu neprítomnosti oznámiť v škole bez zbytočného odkladu. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach.
V prípade, že absencie pribúdajú a rodičia nemajú záujem tento problém riešiť, pedagógovia upozornia úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý urobí opatrenia ako sú – strata rodinných prídavkov, umiestnenie dieťaťa do diagnostického ústavu, ba rodičia záškolákov môžu aj skončiť pred súdom.
   Ak má dieťa v jednom mesiaci vymeškaných už 15 a viac vyučovacích hodín ako neospravedlnených, triedny učiteľ to nahlási riaditeľovi školy a ten o tom ihneď upovedomí zriaďovateľa (mesto, obec) a úrad sociálnych vecí a rodiny.

Odporúčania pre rodičov

l Neponechávajte dieťa z vyučovania bezdôvodne doma, nenechávajte sa dieťaťom manipulovať
l Pravidelne a intenzívne sa zaujímajte o dochádzku svojho dieťaťa do školy (telefonicky s triednym učiteľom, návštevou a konzultáciou v škole)
l Zaujímajte sa o citový vývin dieťaťa, o jeho postavenie v školskom kolektíve, o jeho kamarátov, spolu so školou vytvorte dieťaťu bezpečné prostredie
l Dôsledne zvážte, či na dieťa nie sú kladené príliš vysoké nároky, ktoré nie je schopné zvládnuť, rešpektujte reálne možnosti dieťaťa
l Pomáhajte dieťaťu nekonfliktne riešiť jeho aktuálne problémy, stanovte si jasné pravidlá a ich dodržiavanie
l Neriešte ťažkosti dieťaťa častým striedaním škôl. Veľmi často je táto stratégia iba presúvaním riešenia problému a nie jeho skutočným riešením
l Pri stupňovaní problémov vyhľadajte pomoc odborníkov (pedagogicko - psychologické poradne.
 
 (SP-PZ)
 

Ohodnoťte článok: