Výberové konanie

Máj 2012 / Prečítané 958 krát
MESTO PEZINOK
ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Materskej škole Svätoplukova 51 Pezinok, týmto v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

výberové konanie

za týchto podmienok:

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole Svätoplukova 51 Pezinok
Kvalifikačné predpoklady: stredná odborná škola s maturitou, zdravotný preukaz
Iné kritériá a požiadavky: práca s PC (Word, Excel), najmenej 3 roky praxe, riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady, občianska bezúhonnosť
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, overené doklady o ukončení vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom konaní: Žiadosť s dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke (so spätnou adresou a uvedením kontaktu – telefón alebo e-mail) v termíne do 14. 6. 2012 do 11.30 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok s označením obálky:

„VÝBEROVÉ KONANIE"– vedúca ŠJ pri MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Ohodnoťte článok: