Tri otázky primátorovi

Máj 2012 / Prečítané 1402 krát
   Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na tieto otázky:

l Hádzanárske ihrisko, jeho predaj, prípadná zmena územného plánu na občiansku vybavenosť je témou nielen pre protestujúcich občanov, ale zaoberala sa ním aj Komisia územného plánu a životného prostredia. Aká je súčasná situácia a Váš postoj?

- Komisia hlasovala trochu zvláštne. Šesť členov bolo za, šesť proti a štyria sa zdržali. Z prítomných poslancov Miroslav Král nehlasoval vôbec, Marián Šipoš a Kvetoslava Štrbová sa zdržali, Milan Grel bol za výstavbu, ako hlasoval Juraj Čech neviem. Takže návrh neprešiel a verím, že neprejde ani v zastupiteľstve. V terajšom platnom územnom pláne je na hádzanárskom ihrisku šport a rekreácia, vedenie mesta navrhlo v novom územnom pláne verejnú zeleň, teda rozšírenie Zámockého parku. Majiteľ pozemku Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok tam chce stavať bytovku, hotel alebo penzión. Chce zmenu ÚPN na občiansku vybavenosť. Budovu do výšky troch podlaží, so zastavanosťou 50 percent. Ja sa netajím svojím postojom, som proti výstavbe v tejto lokalite. Ale myslím si, že by nás malo zaujímať aj to, čo chcú občania, a to nielen tí, čo bývajú vo vedľajšej bytovke. Pripravíme preto na webovej stránke anketu, aby sa k tomu mohli všetci vyjadriť.

l Mestské zastupiteľstvo prerokuje aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Čoho sa zmeny budú týkať?

- Zmena sa týka najmä drobných stavebných odpadov, ktoré už nesmú ísť do smetných nádob. Stávalo sa dosť často, že do plastových nádob či kontajnerov ľudia hádzali aj stavebný odpad. Tieto nádoby tým boli často poškodzované. Mechanizmus smetiarskeho auta potom nedokázal nádobu zdvihnúť a poškodzoval sa tiež vnútorný posuvný mechanizmus automobilu. Napriek tomu, že stavebné práce väčšinou vykonáva stavebná firma, ktorá má povinnosť stavebný odpad uložiť na skládku, sa stávalo, že odpad končil pri cestách, vo vinohradoch či v lese. Keďže nové VZN bude takýto priestupok tvrdo postihovať, rozhodli sme sa, že umožníme občanom bezplatný drobný stavebný odpad voziť do veľkokapacitného kontajnera na mestský dvor na Dubovom vŕšku (bývalá motokárová dráha) a tam ho bezplatne odovzdať. Na tento účel budú vyhradené hodiny každý piatok dopoludnia. Považujem to za dobré riešenie a služby občanom, čo povedie k tomu, že sa nám nebudú množiť čierne skládky.

l Už v minulom čísle Pezinčana sme písali o nedostatočnej kapacite materských škôl. Do redakcie sme dostali list, v ktorom sa občan pýta, čo má robiť, keď jeho dieťa spĺňa predpoklady pre prijatie, napriek tomu však prijaté nebolo pre nedostatok miesta?

- Všetky údaje o prijatých či neprijatých deťoch bude mať Mesto k dispozícii až po 30. máji. Dovtedy o prijatí či neprijatí rozhodujú výlučne riaditeľky materských škôl. Nie je však pravda, že nebolo prijatých 260 detí. Skutočné číslo je 150 (porada riaditeliek MŠ zo dňa 16.5.) a z toho ešte viaceré nesplnili podmienky pre prijatie. Prijatých bolo 208 detí. Znovu opakujem, že vedenie mesta do tohto procesu nijako nezasahuje. Nedostatok kapacít MŠ je celoslovenský jav, mestá ho nedokážu riešiť bez finančnej pomoci štátu, pretože na výstavbu nových škôl nemajú peniaze. V Pezinku máme pripravené riešenie aspoň na zmiernenie tohto stavu a to výstavbou v MŠ Bystrická (asi 44 detí) a adaptáciou priestorov na Amfiteátri, v priestoroch po Okresnej prokuratúre (cca 60 detí). Všetko stroskotáva na nedostatku financií, ktoré sme museli uvoľniť pre generálnu rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Fándlyho a strechu ZŠ Orešie, ako i pre ďalšie nutné opravy a havárie. V júni, po schválení výsledkov hospodárenia za minulý rok s predpokladaným prebytkom predložím do zastupiteľstva návrh na rozšírenie kapacity MŠ ešte v tomto roku. Aj keď to situáciu nevyrieši úplne, iste to pomôže niekoľkým desiatkam malých Pezinčanov a ich rodičom.
 
(r)
 

Ohodnoťte článok: