Spomíname

Marec 2012 / Prečítané 1682 krát
Dňa 15. 3. 2012 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama, babka, svokra
Oľga KRIŠKOVÁ.
S láskou spomína manžel Eduard, dcéry Janka a Jarka s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 3. 2012 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka a babka.
Emília DATKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra a vnučka. Chýbaš nám.
28. 3. 2012 Sme si pripomenuli 5 smutných rokov
od úmrtia môjho manžela
Jozefa SCHÖNA.
Jožko, chýbaš nám. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujem. Manželka Anka a Marián.
 
  Dňa 11. 3. 2012 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho otca
Alojza KADERU.
Spomínajú syn Ján, Jozef a dcéra Mária s rodinami.
Dňa 3. 2. 2012 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka a pradedka
Jána HAMŠÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.
 
V týchto dňoch si pripomíname nedožité 95. narodeniny nášho drahého otca, dedka a pradedka
Rudolfa TRNKU
a nedožité 90. narodeniny našej drahej mamy
Márie TRNKOVEJ
rod. Ernstovej.
S láskou spomínajú dcéry a vnuk s rodinou.
Dňa 22. 2. 2012 uplynulo 21 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra a babička
Antónia BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Už nevidíš slnko, krásny deň, na cintoríne snívaš svoj večný sen. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu nás k tebe zavedie. V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 15. 3. 2012 sme si pripomenuli ôsme výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou spomínajú manželka Mária, syn Marián a dcéra Iveta s rodinami. Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 21. 3. 2012 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, matka a babka.
Ľudmila BLINKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Vladimír a dcéra Vlasta s rodinami a exmanžel Ivan.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2012 uplynuli 4 roky, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 30. 3. 2012 uplynulo 5 rokov od smrti manžela, otca a dedka
Daniela BURDANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Ružena, syn Andrej, dcéra Lenka s rodinou, vnučka Ivanka a vnuk Samko.
 
  Do tmy si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje. V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa naše duše raz naveky nespoja. Posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Dňa 26. 2. 2012 sme si pripomenuli čo nás opustil náš syn
Michal TÓTH
a zároveň si pripomíname jeho nedožité 47. narodeniny. S láskou spomínajú rodičia, brat Rafo s rodinou, sestra Jana a Iveta s rodinami, dcéra Kristína a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 31. marca 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko a pradedko
Štefan HUDEK.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
 
Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 23. 2. 2012 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia našej milovanej mamičky, babičky, prababičky
Agnesy BARIČIČOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry, Janka, Anežka, Vierka a zať Štefan, a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 16. 2. 2012 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Ing Rudolf ZÁMEČNÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 16. 3. 2012 uplynulo 40 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Ján ČECH.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujú manželka Marta, synovia Samuel a Ján s rodinami.
 
  Dňa 9. 3. 2012 uplynulo 30 rokov, čo nás náhle v 41. roku života opustil náš manžel, otec, svokor, dedko a pradedko
Štefan MANÁK.
Prosíme príbuzných, priateľov a známych, ktorí ho poznali, o tichú spomienku. Ďakujeme. Manželka Žofia, synovia Štefan a Milan, dcéra Jana s rodinami.
Kyticu ti na hrob dáme a so slzami v očiach stále na teba spomíname. Dňa 29. 3. 2012 sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny a zároveň si 16. 4. pripomenieme 10. výročie od úmrtia
Františka MYSLÍKA.
Spomínajú manželka Mária, syn Róbert a František s manželkou, vnúčik Dominik a ostatná rodina.
 
  26. marec 2012 bol tretím výročím, kedy nás navždy opustila naša drahá
Mária KOLÁRIKOVÁ,
na ktorú s láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 3. 3. 2012 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy
opustil otec a starý otec
Štefan BUTAŠ.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Dcéra Iveta a syn Peter s rodinami.
 
Dňa 10. 2. 2012 sme si pripomenuli 80. narodeniny našej drahej mamičky
Márie SLIMÁKOVEJ
a 29. 3. 2012 uplynulo 10 rokov čo nás navždy opustil náš drahý otecko
Ľudevít SLIMÁK
a 5. 5. 2012 si pripomenieme 55. narodeniny našej drahej sestričky
Janky SLIMÁKOVEJ.
Na obidvoch rodičov, starých rodičov a sestru Janku s láskou spomínajú dcéry Marta, Lýdia a Eva s rodinami.
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišla si nám všetkým, ktorí ťa radi mali. Odišla si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. So smútkom v srdci sme si 29. 1. 2012 pripomenuli 10. výročie, kedy nás navždy opustila naša drahá mamička, manželka, dcéra, sestra
Iveta SANDTNEROVÁ.
S láskou spomína rodina a príbuzní.
 
  Dňa 8. 3. 2012 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, babička, prababička, sestra, švagriná
Štefánia KADLÍČKOVÁ
rod. Chudíková.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Smútiaca rodina.
Dňa 16. 4. 2012 uplynie 5 rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ľubomíra HUDECA.
S láskou v srdci spomína manželka Marta, dcéra Janette s manželom, vnuk Ľubomír a ostatná rodina.
 
  Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Dňa 6. 2. 2012 uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko
Jozef WITTGRÚBER.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
„Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva“. Dňa 12. 4. 2012 uplynú 2 roky čo nás navždy opustil
Michal LUNÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou naňho spomínajú, manželka, dcéry, synovia s rodinami a ostatná rodina.