Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach

Marec 2012 / Prečítané 1485 krát
   Slovenská republika po vstupe do Európskej únie sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ. Získané údaje umožňujú nielen medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ, ale i analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku.
   V Slovenskej republike bolo pre rok 2012 do zisťovania vybraných takmer 6 tisíc domácností, vo viac ako 300 obciach, tiež na území mesta Pezinok a Pezinského okresu.
   Zisťovanie sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2012. Realizované bude prostredníctvom externých spolupracovníkov, ktorí sú poverení funkciou opytovateľa Štatistického úradu SR. Ten je povinný pri návšteve v domácnosti preukázať sa poverením a odovzdať písomnú informáciu o účele zisťovania.
   Všetky informácie a názory, ktoré dotazovaní poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Osoby, ktoré sa zisťovania zúčastnia, sú viazané mlčanlivosťou aj po skončení zisťovania.
   Neposkytujte údaje osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným „Poverením opytovateľa“ a dokladom totožnosti. Bližšie informácie na tel.č. 02/69250 400, 02/69250 410. 
 
(ŠÚ SR)