Povinnosť držiteľov zbraní

Marec 2012 / Prečítané 1051 krát
   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v poslednom období zaznamenáva veľa dotazov na novelu zákona o zbraniach a strelive, hlavne o povinnosti podrobenia sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Z toho dôvodu Vnútorný odbor, Skupina prevencie vydali túto správu:
   Dňa 1.5.2011 vstúpila do platnosti novela zákona o zbraniach a strelive, ktorá ukladá držiteľom zbraní kategórie A – samočinné zbrane a kategórie B – samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane, povinnosť podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, a to do 30. apríla 2012. Držiteľ týchto zbraní je povinný predložiť na útvare Policajného zboru - úsek zbraní a streliva, psychologický posudok o psychickej spôsobilosti. Tento posudok na žiadosť držiteľa zbrane vypracuje klinický psychológ na základe psychologického vyšetrenia – kontakty http:// www.zoznam.sk/ katalog/Zdravie-krasa/Ambulancie-lekari//sychologicke ambulancie-klinicki-psychologovia/.
   Nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti, čo bude mať za následok, že policajný útvar rozhodne o odňatí zbrojného preukazu. Držitelia týchto zbraní sú povinní mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz, preukaz zbrane a aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov. Platí to aj pre držiteľa zbrojného preukazu skupiny C – držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania, avšak iba v prípade, ak pri výkone zamestnania manipuluje s horeuvedenými zbraňami.
   Klinickí psychológovia v našom okrese: MUDr. Muráriková 0905 205 109, Mgr. Babík 0905 505 568.
 
(red., ZM)
 

Ohodnoťte článok: