Spomíname

Február 2012 / Prečítané 2970 krát
 
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich. Pre mňa a mojich najbližších takým človekom bola naša milovaná mama, babička
Helena TURANSKÁ
S veľkou láskou, ale i bolesťou a smútkom v srdci spomínajú dcéry Lýdia, Adriena, Katarína a syn Miroslav s rodinami.
 
  Dňa 9. 2. uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko
Juraj VALENT.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 29. 2. by sa dožil náš drahý manžel, otec
Miroslav VOLEK
60 rokov a 5. apríla uplynú 2 roky čo nás náhle opustil. S láskou spomína manželka Zuzana, syn Rastislav s manželkou, Miroslav a dcéra Zuzana
 
  Dňa 12. 1. 2012 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia mamy,
babky a prababky
Jozefíny KRAUPOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Deti s rodinami.
S láskou a úctou sme si spomenuli dňa 14. 2. 2012 na 5. výročie úmrtia mamičky
Márie KOLESÁROVEJ.
a zároveň aj na zosnulého otca Jozefa a brata Jožka. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 2. 2012 uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša drahá mamička
Marta ŠÁLEKOVÁ
vo veku 73 rokov. S láskou spomíname. Martuška, Silvia a Juraj.
Dňa 19. 2. 2012 sme si pripomenuli 18. výročie úmrtia
našej drahej dcéry
Silvie BELANSKEJ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú rodičia a brat s rodinou. Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali, ďakujeme.
 
  Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Dňa 13. 2. 2012 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka
Vendelína MURÁRIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku. Manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Dňa 4. januára 2012 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil vo veku 63 r. náš drahý
František VIRGOVIČ
z Grinavy. S láskou naňho spomína manželka Anna, dcéra Renáta a synovia František a Marián s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Úsmev si mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši... vždy budeme na teba s láskou spomínať. Dňa 8. 2. 2012 uplynulo 8 rokov čo nás opustil manžel, otec a priateľ
Severín SANDTNER.
S láskou spomínajú manželka Janka a deti Zuzana, Marek a Miško.
Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí ťa milovali a sú ti vďační za lásku a obetavosť. Dňa 10. 2. 2012 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás náhle opustil
Jozef ZÁRUBA.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
 
  Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť. So smútkom v srdci sme si 8. 2. pripomenuli 30. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš drahý
Anton TURANSKÝ.
S láskou spomínajú, manželka, dcéry s rodinam.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Dňa 28. februára 2012 uplynie 10 bolestných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, deduško a staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
 
  Márne ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú. Ako Ti z očí žiarila láska a dobrota, tak nám chýbaš každý deň života. Dňa 22. 2. 2012 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička
Brigitka BALÁŽOVÁ
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú jej spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 24. 2. 2012 si pripomíname 1. výročie smrti nášho drahého
Viliama KRAJČOVIČA.
S láskou spomínajú manž. Margita, deti Janka a Viliam.
 
  Uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, brat, švagor a kamarát
Emil KOLENČÍK.
S úctou spomínajú manželka Adriena s deťmi Marekom a Kristínkou, rod. Turanská, Horňáčková a všetci tí, ktorým ostal v srdciach. Verím, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj keď odídu z tohto sveta, to podstatné, čo sme na nich milovali ako úsmev, názory, láskavosť tu zostane navždy. Je teda len na nás, či si dokážeme uchovať živú spomienku na ich výnimočnosť v našom srdci.
Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel. Dňa 1. 2. 2012 by sa dožil 100 rokov
Michal SLAMKA.
Prosíme o tichú spomienku, dcéra Michaela,
Beata a syn Pavol s rodinami..
 
  Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť!
Dňa 14. 2. 2012 sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia našej drahej a milovanej mamy
Janky MINAROVIČOVEJ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. S láskou spomínajú, sestry, brat, dcéry Kvetka, Beatka s manželom, Janko s nevestou a vnuk Danko.
  Dňa 12. 1. 2012 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec a starý otec
Ing. Vladimír NOSÁĽ.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tiché spomienky. Manželka, synovia a vnúčatá.
Dňa 16. 3. 2012 si pripomenieme 7. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
Žofia JANÁSOVÁ.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. S láskou spomína manžel a deti s rodinami.
 
  Dňa 27. 2. 2012 si pripomenieme nedožitých 90 narodenín
našej maminy
Kataríny PESSELOVEJ.
Ľúbime ťa mami, s láskou spomínajú syn, dcéry a vnuk s rodinami.
Dňa 14. februára 2012 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, starý otec a prastarý otec
 
Celestín KANKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Spomínajú manželka Vilma a deti s rodinami.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu, lásku a úsmev, ktoré si rozdával. Dňa 8. 2. 2012 uplynulo 30 rokov, čo nás náhle opustil náš drahý manžel, otec, brat a strýko
Anton TURANSKÝ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2012 uplynuli 2 roky čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2012 si pripomenieme 4. výročie od smrti nášho drahého otecka. dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím tichú spomienku. Dcéra Alena s rodinou.

Ohodnoťte článok: