Výzva

Február 2012 / Prečítané 1766 krát
   Západoslovenská energetika, a. s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb. z. §10 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Požadovaný termín na vykonanie prác je 30. 4. 2012.
   V prípade, že táto lehota uplynie a orez a výrub stromov vlastníci a užívatelia pozemkov nezabezpečia, toto vykoná ZSE a. s. Stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením môžu byť maximálne do výšky 3 metrov od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení.
   Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
 
(ZSE)
 

Ohodnoťte článok: