Mesto Pezinok vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Február 2012 / Prečítané 1571 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na nájom záhradky pri jazere Dolná tehelňa
v Pezinku, výmera 319 m2.
1. Minimálna výška nájomného: 31,90 EUR ročne (v prepočte 0,1 eura za m2 a rok).
2. Účelom užívania je len záhradka.
3. Doba nájmu: doba určitá do 31. 12. 2013, s prípadnou možnosťou predĺženia po schválení v MsZ.
4. Navrhovateľom môže byť len fyzická osoba, reálny užívateľ záhradky.
5. Predložený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, vo forme listu, adresovaného na Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok s označením „Nájom záhradky v Dolnej tehelni“, musí obsahovať tieto náležitosti:
· označenie navrhovateľa vo forme: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, rodinný stav
· určenie nájomného
· akceptovanie doby nájmu
6. Forma a termín predkladania súťažných návrhov: písomne, v termíne do 14. 3. 2012 do 11.00h.
7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ VÝŠKA NÁJOMNÉHO. V prípade zhodnosti viacerých návrhov zmlúv rozhodne komisia losovaním.
8. V prípade otázok sa možno obrátiť na: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku, ktorý je organizátorom súťaže, e-mail: peter.stetka@msupezinok.sk , tel. č. 033 / 6901 121.

Ohodnoťte článok: