Ako je to s miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

Február 2012 / Prečítané 2619 krát
   Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa vyrubuje podľa § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel, v zmysle § 52 Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel a podľa zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   Sadzba sa nemení. Výška poplatku sa zmenila – zvýšila, nakoľko je rok 2012 rokom prestupným, čiže je o jeden deň naviac.

   Poplatok pre obyvateľov Pezinka:
osoba/rok/bytový dom=28,91 €
osoba/rok/bytový dom=25,25 €

   Úľavy pre zdravotne ťažko postihnutých občanov:
   V médiách je uvádzaná nesprávna informácia, že zdravotne ťažko postihnutí občania majú úľavy na poplatkoch za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti. K informácii chýba dodatok, že každá obec a mesto si tvoria svoje všeobecné záväzné nariadenia (VZN), v ktorom si stanovujú druhy úľav. Vo VZN Mesta Pezinok č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel nie je takýto druh úľavy uvedený.
ZŤP občania nemajú úľavu na poplatkoch za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti.

   Rozhodnutia za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti sa spracúvajú. Budú sa vydávať v marci 2012, resp. ich bude doručovať mestský kuriér a určení doručovatelia.
   Upozorňujeme obyvateľov, aby poplatok za komunálny odpad a dane z nehnuteľností neplatili doručovateľom rozhodnutí.

   Platby je možné vykonať:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane
b) v hotovosti - v pokladni MsÚ alebo na pošte
Platbu dane možno vykonať v hotovosti v pokladni MsÚ do výšky 300 eur.
 
(OE a MD)
 

Ohodnoťte článok: