Spoločný zápis detí do materských škôl

Február 2012 / Prečítané 1172 krát
   Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok (MŠ Bystrická 1, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1, MŠ Záhradná 34) a do ZŠ s MŠ (Orešie 3) na šk. r. 2012/13 sa budú prijímať dňa 14. marca 2012 na Mestskom úrade, Radničné námestie č.7, Pezinok, na I. poschodí, č. dv. 19, v čase 8.00 – 11.00 h a 14.00 – 17.00 h.
   Radničné námestie č.7, Pezinok, na I. poschodí, č. dv. 19, v čase 8.00 – 11.00 h a 14.00 – 17.00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:
- vyplnený formulár „ Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2012/ 2013 “, na ktorom lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ, predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu). Pre dieťa možno podať len jednu „žiadosť“, na ktorej je možné uviesť dve materské školy. Formuláre
„žiadosti“ sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu, na www.pezinok.sk
- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
- rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa (k nahliadnutiu)

Podmienky na prijatie dieťaťa do MŠ stanovené riaditeľkami materských škôl:
- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa do MŠ (podľa kapacitných možností MŠ):
- trvalý pobyt v meste Pezinok (dieťa a aspoň jeden z jeho rodičov)
- dieťa v kalendárnom roku prijatia dovŕši najmenej 3 roky
- príslušnú materskú školu už navštevuje súrodenec dieťaťa
- v materskej škole na Oreší – súrodenec dieťaťa navštevuje MŠ alebo ZŠ na Oreší
- dieťa zo sociálne slabej rodiny, na základe odporučenia Odd. školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku (predložiť písomné stanovisko OŠaSS MsÚ)
 

Ohodnoťte článok: