Spomíname

Január 2012 / Prečítané 1962 krát
Dňa 15. 1. 2012 sme si pripomenuli 66. nedožité narodeniny nášho drahého manžela, otca, deduška a súrodenca
Ivana PESSELA.
S láskou spomíname, manželka s rodinou.
 
  Dňa 8. 12. 2011 sme si pripomenuli nedožité vzácne narodeniny, 100 rokov! našej milovanej mamy, babky a prababky
Ireny ČECHOVEJ
rod. Dobrovodovej.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Dcéra, synovia, vnúčatá, pravnuci a ostatná rodina.
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce tvoje dobré večný pokoj našlo a viac ťa nič nebolí. Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo predtým... Dňa 3. 1. 2012 sme si pripomenuli 5 rokov od úmrtia nášho drahého
Karola LISÉHO.
S úctou spomína smútiaca rodina.
 
  Dňa 14. 1. 2012 uplynul rok čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, strýko, starý otec, prastarý otec
Štefan URBANČOK.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
15. apríla by sa bol dožil 81 rokov náš drahý otec
Emil ONDREJKOVIČ,
no 7. novembra bolo tomu už 12 rokov, čo nás navždy opustil. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Už len kyticu mu z lásky môžeme na hrob dať, zažať sviečku a modlitbu tíško odšepkať. Dňa 18. 1. 2012 si pripomenieme 25. výročie smrti nášho syna, brata, švagra a strýka
Vladimíra CHMELU.
Smútiaca rodina.
Dňa 5. 1. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mama a 17. 1. 2012 uplynulo 8 rokov čo nás opustil náš drahý otec. Na obidvoch rodičov, starých rodičov a prarodičov
Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami. Ďakujem všetkým, ktorí im spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi. Dňa 5. 1. 2012 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ladislav PEŘINA.
S láskou spomína manželka Mária, synovia Zdeněk a Branislav s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Zhasli oči, stíchol tvoj hlas a veľká bolesť stále je v nás. Dňa 29. 1. 2012 uplynie 2. výročie čo nás navždy opustil ako 15 ročný
Denisko PETRAKOVIČ.
S láskou spomína rodina Petrakovičová a sestra Lucia.
 
  Zhasli oči, stíchol tvoj hlas, veľká bolesť stále je v nás. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Dňa 28. 1. 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
Ing. Branislav FISCHER.
S láskou spomína mama, súrodenci a synovia. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 22. 1. 2012 sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia našej milovanej
Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel s deťmi.
 
  Dňa 15. 1. 2012 si pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Smútiaca rodina.
Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 12. 1. 2012 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej milovanej dcéry, sestry a krstnej mamy
Ivetky BENDŽÁKOVEJ.
S láskou spomína mama, sestra s manželom a krstné deti Dávid a Samuel a ostatná rodina.
 
  Dňa 19. 1. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia
Jaroslava KONVALINU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 28. 12. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Miroslav KRASNANSKÝ.
S láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.
 
  Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Dňa 25. 12. 2011 uplynul 1 bolestný rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Milan ZEMKO.
S láskou spomína manželka Marta, dcéry Ivetka, Martuška, Miladka s rodinami.
Nezomrel ten, kto žije v našich srdciach. Dňa 14. 1. 2012 uplynulo 15 rokov čo nás navždy opustil náš drahý otec
Jozef HANÚSEK
a zároveň si 8. 2. 2012 pripomenieme 100. výročie jeho narodenín. S láskou, vďakou a úctou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, čo mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 1. 1. 2012 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
Marián GALGÓCI.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 11. 12. 2011 uplynuli 4 roky od smrti manžela,
otca, dedka a pradedka
Ivana ZÁPRAŽNÉHO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomínajú, manželka, dcéry a synovia s rodinami.
 
  Dňa 28. 1. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás opustil náš manžel, otec, starý otec
Ján OKATÝ.
O tichú spomienku prosia manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 29. 12. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil
Štefan SLIMÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka, deti a ostatná rodina.
 
12. novembra bolo tomu už 10 rokov, čo navždy odišla naša drahá mamička
Margita MIKLENČIČOVÁ
rod. Stohlová
a 13. februára bude tomu už 15 rokov, čo dotĺklo srdce nášmu drahému otcovi
Ignácovi MIKLENČIČOVI.
Venujte im, prosím, tichú spomienku. Na svojich rodičov spomínajú syn a dcéry s rodinami.
 

Ohodnoťte článok: