Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi

Január 2012 / Prečítané 1501 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 13.decembra schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení VZN č. 5/ 2004.

Zmeny sa týkajú nasledovného:
1. V rodinných domoch bude oddelený zber papiera a plastov. 240 litrová nádoba, ktorá doteraz slúžila občanom na zber papiera a plastov, bude odteraz slúžiť iba na zber papiera. Intervaly vývozu budú jedenkrát za dva mesiace. Na zber plastov dostanú občania vrece objemu cca 120 – 140 l. Odvoz vriec sa bude realizovať jedenkrát mesačne, a to tak, že za plné vrece dostanú občania nové vrece. Zmenou sa docieli vysoká čistota separátov. Pre občanov sa zvýši úložný objem, keďže počet vývozov bude 18krát. Náklady za zvýšený vývoz (o 6 vývozov viac) a na vrecia bude znášať firma Marius Pedersen, a.s. Zmena sa uskutoční od 1. 1. 2012.
2. Výmena zberných nádob na sklo. 1100 l kontajnery so zeleným poklopom vymení firma Marius Pedersen v priebehu prvého polroka 2012 za tzv. zvony zelenej farby. Zmenou sa sleduje dosiahnutie druhovo jednotných, kvalitných a estetických nádob. Zároveň sa zlepší manipulácia pri vysýpaní zberového skla. Náklady spojené s výmenou nádob bude znášať firma Marius Pedersen.
3. Zavedenie zberu drobného kovového odpadu. Na zber budú slúžiť 1100 l nádoby červenej farby. Jedná sa o zber kovových obalov, plechoviek z nápojov a konzerv, klince, drôty a odpad, ktorý sa rozmerovo zmestí do nádob. Rozmiestnením napr. štyroch nádob po dobu jedného roka s intervalmi vysýpania podľa potreby (odsledujú pracovníci OŽP MsÚ) sa vyhodnotí efektivita zberu a podľa výsledku bude zber pokračovať alebo sa ukončí. Náklady na zber a vysýpanie bude znášať mesto, náklady budú čiastočne vykompenzované ziskom z predaja kovového odpadu zmluvnej organizácii. Zmena by sa mala uskutočniť v priebehu prvého polroka 2012.
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: