Výzva pre užívateľov smetných nádob

Január 2012 / Prečítané 1566 krát
   Mesto Pezinok vyzýva obyvateľov rodinných domov a právnické osoby, ktoré majú nádoby a kontajnery vyložené na chodníku alebo na ulici, resp. voľne prístupné pred svojou prevádzkou, aby ich v termíne do 15. februára 2012 umiestnili na vlastný pozemok alebo do dvora.
   Táto povinnosť užívateľov zberných nádob je upravená Všeobecne záväzným nariadením č. 13/2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení VZN č. 5/2004:
   „Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi alebo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pravidelného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponechané na voľne dostupnom mieste.“
   Umiestnením nádob a kontajnerov na voľnom priestranstve sa vystavujete možnosti sankcií zo strany mesta.
 
Oddelenie ŽP, komunálnych služieb a dopravy
 

Ohodnoťte článok: