Hasičský rok 2011 v okresoch Pezinok a Senec

Január 2012 / Prečítané 1140 krát
   Dôležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické údaje o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalostiam. V roku 2011 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zo svojich staníc v Pezinku a v Senci spolu 718 výjazdov (okres Pezinok 355, okres Senec 363). Z celkového počtu výjazdov bolo 298 k požiarom (Pezinok 141, Senec 157.Tieto i nižšie uvádzané údaje sú za okresy), 331 k technickým zásahom (Pezinok 166, Senec 165) a 31 k ekologickým zásahom. V 26 prípadoch išlo o plané poplachy. Rýchlym a profesionálnym zásahom naši hasiči zachránili 224 osôb. Žiaľ, šestnástim osobám už nedokázali pomôcť.
   Pri požiaroch vznikla celková škoda 433 367 €, ale rýchlym a účinným zásahom boli uchránené hodnoty za vyše 3,6 milióna €.
   Najväčší počet výjazdov v uplynulom roku, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, bol k dopravným nehodám a k požiarom v prírodnom prostredí (vypaľovanie trávnatých, krovinatých a lesných porastov).
   Oddelenie požiarnej prevencie vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb, podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzovaní dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územné, stavebné, kolaudačné konanie) a preventívnovýchovnú činnosť, rieši priestupky občanov a tiež ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.
   V tejto oblasti bolo zo strany OR HaZZ vykonaných 208 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1210 nedostatkov. Bolo uložených 6 pokút v celkovej sume 2750 €. Vlani bolo vydaných 1036 stanovísk k územnému, stavebnému a kolaudačnému konaniu. Na obciach bolo vykonaných 9 komplexných a 6 následných kontrol.
   V oblasti preventívno-výchovnej sme zabezpečili rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s dobrovoľnou požiarnou ochranou a Malokarpatským múzeom sme organizovali oslavy sv. Floriána – patróna hasičov na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov a hasičská technika a ukážky polície. Hasiči vykonávali aj besedy spojené s ukážkami práce hasičov a hasičskej techniky priamo v základných a materských školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach v obidvoch okresných mestách.
   Okrem pravidelných súťaží v hasičskom športe sa v septembri v spolupráci s DPO uskutočnila súťaž o Pohár primátora mesta Pezinok.
   Takýmito a podobnými akciami chceme prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky, ale aj psychicky náročnej práci hasičov.
   Všetkým občanom prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a čo najmenej nepríjemných udalostí.
 
pplk. Ing. Eva Orlická
 

Ohodnoťte článok: