Výročné rokovanie pezinských dobrovoľných hasičov

Január 2012 / Prečítané 1254 krát
   Začiatkom januára sa uskutočnila v Dome kultúry výročná členská schôdza najstaršieho a najväčšieho dobrovoľného hasičského zboru v okrese – DHZ Pezinok-mesto. Predseda zboru Gabriel Guštafík v úvode privítal vzácnych hostí - prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozefa Minárika, ktorý je zároveň predsedom Územného výboru DPO Pezinok-Senec, podpredsedu ÚzV DPO a vrchného inšpektora DPO SR Petra Ronca, primátora mesta Mgr.Olivera Solgu a zástupcov Okresného riaditeľstva HaZZ Pezinok na čele s riaditeľom plk. Ing. Emilom Moťovským.
   Pred pracovnou časťou rokovania si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov. Správu o činnosti predniesol predseda G. Guštafík. Konštatovalo sa v nej, že DHZ Pezinok – mesto má 90 členov. Takmer štvrtina (22) sú ženy. Títo sa bez nároku na odmenu podieľali na plnení úloh dobrovoľnej požiarnej ochrany.
   Ťažisko aktivít DPO i členov DHZ Pezinok - mesto je na úseku preventívno-výchovnej práce. V spolupráci s mestom sa dobrovoľní hasiči podieľajú na mnohých činnostiach a zapájajú sa do kultúrno-spoločenského života v meste, čo má pozitívnu odozvu u občanov. Starajú sa o pridelenú techniku, výzbroj a výstroj, čo patrí k ich základným povinnostiam. Urobili potrebné opravy a úpravy priestorov starej hasičskej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici, sami si vymaľovali klubovú miestnosť a vymenili poškodený nábytok.
   V spolupráci s mestom a združením vinohradníkov a vinárov sa podieľali na čistení potokov a jarkov vo vinohradoch, hlavne v tých miestach, kde pri väčších búrkach a dažďoch dochádza k záplavám. Členovia Rudolf Ondrovič a Mgr. Večera organizovali preventívne prehliadky. Ďalší členovia sa zapájali do asistenčných služieb na spoločensko-kultúrnych podujatiach v meste Pezinok.
   Veľkú pozornosť venovali fyzickej príprave a hasičskému športu. Družstvo mužov sa zúčastnilo viacerých športových hasičských súťaží v rámci okresu i celej Slovenskej republiky. Tradične sa podieľajú na organizovaní hasičskej súťaže o pohár primátora mesta, ktorej sa zúčastňujú požiarne družstvá DPO i HaZZ mužov, žien i mládeže. Pravidelne každý rok organizujú hasičskú šibačkovú zábavu, oslavy sv. Floriána spojené so sprievodom mestom a ukážkami zásahovej činnosti, oslavy MDD.
   V diskusii vystúpil prezident DPO J. Minárik, ktorý poďakoval členom a funkcionárom za ich prácu v prospech dobrovoľnej požiarnej ochrany i občanov mesta. Primátor O. Solga vyzdvihol ochotu dobrovoľných hasičov pomôcť bezplatne vždy, keď je to potrebné, hlavne pri záplavách a kultúrno-spoločenských podujatiach. P. Ronec poďakoval členom organizácie za preventívno výchovnú činnosť i dobrú spoluprácu v rámci mesta i okresu. Pripomenul tiež 90. výročie založenia ZHJ (1922) i zásluhy bývalých hasičov, ktorí sa pričinili o založenie jednoty.
   Dobrú spoluprácu s DHZ Pezinok-mesto vyzdvihol aj riaditeľ OR HaZZ E. Moťovský.
   Výročná členská schôdza bola vhodnou príležitosťou aj na odovzdanie ocenení. Najskôr predseda G. Guštafík odovzdal Pozdravný list a model historického auta prezidentovi DPO J. Minárikovi pri príležitosti jeho 70. narodenín. Pezinskí dobrovoľníci vďačia jubilantovi za dlhoročnú podporu a pomoc. Upomienkový dar – publikáciu o meste a sošku sv. Urbana - oslávencovi odovzdal aj primátor mesta O.Solga. Ďalšie ocenenia si prevzali L. Binder, R. Turanský, J. Lysý, J. Feder, O. Bilka, D. Lysá, A. Šranková, Ing. P. Slaný a P. Slaný.
 
(pr)
 

Ohodnoťte článok: