Mestská polícia Pezinok

Január 2012 / Prečítané 2459 krát
MESTO PEZINOK
MESTSKÁ POLÍCIA

vyhlasuje výberové konanie na voľné miesta príslušníkov Mestskej polície Pezinok s týmito požiadavkami:

Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné námestie č. 7, 902 01 Pezinok

Funkcia: príslušník mestskej polície

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou

Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič), práca s PC.
   Za úspešné absolvovanie výberového konania sa v zmysle VZN mesta Pezinok č.13/2007 o mestskej polícii mesta Pezinok, okrem iného považuje aj úspešné absolvovanie psychodiagnostického vyšetrenia, ktorým sa preukáže duševná spôsobilosť uchádzača na výkon tohto povolania.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:
1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jednania v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína , zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh .

   Žiadosti spolu s dokladmi môžete zasielať poštou alebo osobne na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.

Bližšie informácie sa dozviete na: www.msppezinok.sk