Spomíname

December 2011 / Prečítané 2318 krát
Odišiel si tíško a niet Ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 3. 12. 2010 sme si pripomenuli 7. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 18. 12. uplynie 30 rokov čo nás navždy opustil drahý manžel
Alexander DRAXLER.
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Margaréta a ostatná rodina. Venujte mu prosím s nami tichú spomienku.
2. decembra uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy. S láskou v srdci spomína dcéra Eva a Martin.
 
  Dňa 8. 12. uplynulo 10 rokov od úmrtia našej mamičky a babičky
Margity PATÚCOVEJ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Deti s rodinami.
Dňa 25. 11. uplynuli 2 roky čo nás navždy opustila vo veku 55 rokov naša drahá manželka, matka, babička
Irena TURANSKÁ.
S láskou spomínajú manžel, syn, dcéra, vnučka a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 16. 12. 2011 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný syn, otec, brat
Marek ŠURAN.
Kto ste ho poznali,venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 2. 1. 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Jaroslav ŠINDLER.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 17. 12. 2011 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 5. 11. 2011 uplynulo 11 rokov od úmrtia našej drahej milovanej
Jozefy KADNÁROVEJ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Deti s rodinami.
 
  Dňa 18. 12. 2011
si pripomenieme 15 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomínajú rodičia, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
Dňa 15. 1. 2012 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej
Jolany SATKOVEJ.
kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Čas plynie, ale spomienky zostávajú... Dňa 21. 10. 2011 by sa dožila 110 rokov naša babka
Helena SLAMKOVÁ r. Bírová
a dňa 20. 11. 2011 by sa dožil 111 rokov náš dedko
Imrich SLAMKA.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku spolu s nami. Vnučka Eva so smútiacou rodinou.
Dňa 12. 12. 2011 uplynulo 5 rokov, čo nás náhle, nečakane opustil manžel, otec, dedko
Milan MAŤUS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka, synovia s rodinami.
 
  25. 11. 2011 uplynuli 2 roky od chvíle, čo odišla si
Irena TURANSKÁ.
Tvoj osud veľmi krutý bol, zobral nám všetko, zobral nám i Tvoj bôl. Tak tíško odišla si a stisk už nestihla si. Inka naša, odpusť nám, že v ten deň nevyšiel nám plán, by sme Ťa vidieť mohli a Tvoju bolesť zmierniť mohli. Ty v našich srdciach žiť budeš stále, myšlienky na Teba sú neustále. Odpočívaj v pokoji, kde Ťa už nič nebolí. Tvoje kolegyne z MŠ Gen. Pekníka.
Dňa 4. 12. 2011 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel
Gustáv SEDLÁK
z Pezinka. Odišiel si nám v diaľ v srdci máme veľký žiaľ. Kyticu Ti na hrob dáme a so slzami v očiach stále na Teba spomíname. Manželka Maja, dcéra Majka, Alenka s rodinami.
 
  Tak tíško odišla duša Tvoja, nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja. Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás pán Boh znovu spojí. Dňa 3. 12. 2011 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Alfréd ZAŤKO.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka a deti s rodinami.
V neznámy svet odišiel si spať. Zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Sú slová, ktoré ti už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú okamihy, na ktoré s láskou spomíname. Dňa 28. 12. 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko
Peter PIŠTEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária, syn a dcéra s rodinami.
 
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 21. 12. 2011 si pripomenieme 30. výročir úmrtia
Anny BENDŽÁKOVEJ
a dňa 8.1. 2012 26. výročie úmrtia
Jána BENDŽÁKA
z Pezinka. S láskou spomínajú dcéra Alica s rodinou, syn Ján s rodinou a nevesta Mária s rodinou. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 30. 12. 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a deduško
Ing. Emil ŠINDELÁR.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 29. 12. uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor a dedko
Milan JERGL.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, ďakuje manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 18. 12. 2011 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef POPLUHÁR.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: