Mesto Pezinok vyhlasuje

December 2011 / Prečítané 1266 krát
MESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže
na predaj nehnuteľného majetku
1. Nehnuteľností – rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č. 19 v Pezinku, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:

rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1,
pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 393 m2,
pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2,
pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2,
pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2,
pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2,

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 90.000 EUR, slovom: Deväťdesiattisíc eur.
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 5. 3. 2012 do 11.00 hod.

2. Nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:
pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
pozemok parc. č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č.4234
spolu o výmere 3038 m2

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške 100.000,00 EUR, slovom: Stotisíc eur.
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 5. 3. 2012 do 11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .)