Mesto Pezinok vyhlasuje

December 2011 / Prečítané 1085 krát
MESTO PEZINOK
ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Materskej škole gen. Pekníka č. 2 Pezinok a Školskej jedálne pri Materskej škole Záhradná 34 Pezinok týmto v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole gen. Pekníka č. 2 Pezinok a Školskej jedálne pri Materskej škole Záhradná 34 Pezinok

Kvalifikačné predpoklady: stredná odborná škola s maturitou, zdravotný preukaz
Iné kritériá a požiadavky: práca s PC (Word, Excel), najmenej 3 roky praxe, riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady, občianska bezúhonnosť
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, overené doklady o ukončení vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom konaní: Žiadosť s dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke (so spätnou adresou a uvedením kontaktu – telefón alebo e-mail) v termíne do 10. januára 2012 o 11,30 hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok s označením obálky: „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúca ŠJ pri MŠ gen. Pekníka č. 2 Pezinok a ŠJ pri MŠ Záhradná 34 Pezinok“.
 

Ohodnoťte článok: