Mesto Pezinok vyhlasuje

December 2011 / Prečítané 1247 krát
MESTO PEZINOK
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
na obsadenie miesta

vedúceho oddelenia ekonomiky a miestnych daní
s týmito predpokladmi a požiadavkami:
I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II.funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia ekonomiky a miestnych daní
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
IV. iné kritériá a požiadavky: znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel samosprávy, jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 9. 1. 2012 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – vedúci oddelenia ekonomiky a miestnych daní“

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 25. 1. 2012 v čase od 13:00 hod.

Bližšie informácie poskytne prednosta MsÚ – tel. č.: 033/ 6901 110

Ohodnoťte článok: