Od novembra na Holubyho zákaz parkovania na chodníku

November 2011 / Prečítané 1452 krát
   Od 1.novembra 2011 sa legislatívne menia osobitné ustanovenia o chodcoch upravené v zákone NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.
   Do 31. októbra 2011 mohli chodník využívať okrem chodcov aj iní účastníci cestnej premávky, a to v prípade, ak to bolo určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením alebo ak išlo o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostala voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. To znamená, že predchádzajúce znenie zákona umožňovalo vodičom parkovanie na chodníkoch pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky aj zónach, kde bolo inak státie zakázané alebo regulované.
   Príkladom takéhoto nechceného parkovania vozidiel na chodníkoch v našom meste je Holubyho ulica, kde legislatívna úprava umožnila vodičom parkovať vozidlá na chodníkoch, čoho dôsledkom je nepekný vzhľad centrálnej mestskej zóny a nemožnosť riešenia tohto stavu policajnými zložkami.
   Novela zákona o cestnej premávke dáva obciam resp. mestám novú možnosť obmedziť (zakázať) parkovanie vozidiel na chodníkoch, a to v zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím. Najmä v centrálnych častiach miest sú zriadené zóny, v ktorých je zastavenie alebo státie vozidiel regulované. Práve v týchto zónach sú chodníky širšie, čo umožňuje zachovanie 1,5 m voľnej šírky pre chodcov a možnosť parkovania vozidla na chodníku.
   Cieľom uvedenej novely zákona o cestnej premávke bolo teda zamedziť takému počínaniu – parkovaniu vozidla na chodníku zo strany vodičov v zónach s vymedzeným dopravným obmedzením.
   Mesto Pezinok rovnako, ako veľa iných miest, využije danú zákonnú možnosť a v mesiaci november tohto roku zrealizuje zmenu dopravného značenia na ulici Holubyho. Pôjde o Zónu s dopravným obmedzením, v ktorej v zmysle uvedeného už nebude dovolené zastavenie a státie (parkovanie) vozidla na chodníku. V prípade porušenia tohto zákazu bude mestská alebo štátna polícia oprávnená takýto priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sankcionovať. 
 
(MsP)
 

Ohodnoťte článok: