Spomíname

Október 2011 / Prečítané 2421 krát
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 26. 10. 2011 si pripomenieme
3. výročie úmrtia
Štefana ADLERA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka Eva s rodinou.
 
  Dňa 29. októbra 2011 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Eduard BENČÚRIK
z Pezinka. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Gita a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 13. 10. 2011 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Manželka Katarína, dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk Vaško.
 
  Dňa 15. 10 2011 uplynuli 4 roky od smrti manžela, otca a dedka
Milana PEŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 31. 10. 2011 uplynie jeden rok čo nás navždy opustil drahý manžel
František NAGY.
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Štefánia a ostatná rodina. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 10. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
Dňa 6. 11. 2011 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Dňa 3.10. 2011 sme si pripomenuli 6. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2011 pripomenieme 11. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 10. 2011 by sa bol dožil náš milovaný
Jozef HANKER
100 rokov. Ktorí ste ho poznali (ako plynára) venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou v srdci spomína a nezabúda celá rodina.
Dňa 7. 9. uplynulo 20 rokov od smrti našej drahej mamy, babky
Jolany JAJCAJOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry a vnuci s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 

  Dňa 24. 10. 2011 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Vincent SOLČANSKÝ.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 29. 10. 2011 si pripomenieme 1. výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Vojtecha ONDROVIČA.
S láskou spomína manželka s deťmi.
 

  Kto v srdci žije, neumiera. Dňa 27. 10. 2011 si pripomenieme 5. výročie odchodu do večnosti nášho drahého syna, vnuka
Jaroslava HREBÍČKA.
S láskou a úctou každodenne naň spomínajú mama, otec, sestra Paulínka, babka Hrebíčková, babka a dedko Gondoví.


Ohodnoťte článok: