Spomíname

September 2011 / Prečítané 2633 krát
Dňa 17. 9. 2011 si pripomenieme 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný
Ján BALOG.
S láskou spomínajú, manželka, syn a celá smútiaca rodina.
 
  Dňa 13. 9. 2011 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcéry
Jarka a Janka s rodinami.
Dňa 3. 10. 2011 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Irena SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel a deti s rodinami. Ďakujeme.
 
  Dňa 22. 9. 2011 si pripomíname 100. nedožité narodeniny nášho drahého otca, svokra a dedka
Tibora PESSELA.
Kto žije v srdciach svojich drahých, neumrel, len je ďaleko... Mŕtvy je ten, kto bol zabudnutý.
Čas plynie, ale bolesť v srdci zostáva. Dňa 5. 9. 2011 sme si pripomenuli tretie výročie smrti nášho milovaného ocka,
deduška a pradeduška
Rafka BALÁŽA.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 24. 9. 2011 uplynie 30 rokov čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Rudolf GAJDOŠÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka Marta, dcéry Eva a Adriana s rodinami.
Dňa 24. 10. 2011 uplynú 3 roky čo nás navždy opustil náš drahý ocko, deduško a manžel
Emil FISCHER.
Odišiel si náhle, bez rozlúčenia, navždy ostaneš v našich srdciach.
A v tomto období uplynulo pol roka, čo nás opustil syn
Branko FISCHER.
S láskou spomíname.
 
  Dňa 28. 9. 2011 uplynú 4 roky čo nás náhle opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján IŽO.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Manželka Anka, syn Janko a dcéra Anka s rodinami.
Odišiel tíško, v srdci nám bolesť zanechal, rýchlo a bez rozlúčky, nikto to nečakal. Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás. Dňa 10. 8. 2011 sme si pripomenuli nedožité sté narodeniny a 36. výročie úmrtia nášho milovaného otca a dedka
Štefana CAGÁŇA.
S láskou a smútkom spomínajú dcéry: Mária s manželom, Ľudmila s rodinou a ostatná rodina a známi.
 
  Dňa 2. septembra uplynuli 2 roky, čo nás opustila naša drahá, mama, babička a prababička
Mária STRAPÁKOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú syn Štefan, dcéry Elena a Vierka s rodinami.
Už 5 rokov nie je s nami, my žijeme len spomienkami na
Veroniku KOUKOLOVÚ.
V duchu ju s nehou pohladíme, v srdci ju s láskou objímeme, fotku slzami pokropíme a na hrob kvietok položíme.
 
  Dňa 27. 9. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 6. septembra uplynulo 25 rokov, čo nás opustil náš drahý
Štefan GABÍK.
S úctou a láskou myslíme na neho a ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Manželka, dcéra a syn s rodinou.
 
Dňa 17. 6. sme si pripomenuli 28. výročie úmrtia
nášho milovaného otca, dedka a pradedka
Jána BENČATA.
Dňa 10. 7. uplynulo 11 rokov čo nás nečakane opustil náš brat, otec a dedko
Milan BENČAT
a dňa 28. 8. uplynulo 28 rokov čo nás opustila naša drahá mama, babička a prababička
Anna BENČATOVÁ.
Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
Spomínajúca rodina.