Spomíname

August 2011 / Prečítané 2705 krát
Dňa 20. 8. 2011 by oslávil svojich nedožitých 90 rokov manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef BAUER.
Kto ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 29. 8. 2011 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil
Stanislav  OBORIL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka, deti a ostatná rodina.
Kto v srdci žije, nezomiera! 18. augusta 2011 uplynulo smutných 22 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamina a babika, švagrina a teta
Elena KINDEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel Rudolf, dcéra Beata s rodinou a syn Rudolf s rodinou.
 
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 21. 8. 2011 uplynie 35 rokov čo nás navždy opustila moja drahá mama
Mária PEKÁROVÁ
a 30. 8. 2011 17 rokov čo nás nečakane opustil brat
Ing. František PEKÁR.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Dcéra Veronika s rodinou, syn Gabriel s rodinou.
So spomienkou k Vášmu hrobu chodíme, pri sviečke sa za Vás modlíme. Dňa 8. 7. sme si pripomenuli 89 nedožité narodeniny nášho otca
Štefana NIMERFOLA
z Pezinka. Dňa 20. 7. 2011 sme si pripomenuli 36 rokov od úmrtia nášho brata
Milanka NIMERFOLA
a 29. 8. 2011 si pripomíname 5 rokov od úmrtia našej drahej mamičky
Ester NIMERFOLOVEJ.
S láskou na Vás spomínajú dcéry Maja, Katarína, Júlia, Hela a Esterka s rodinami.
  Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Nič viac mu už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať. Dňa 4. 9. 2011 uplynie 1 bolestný rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Viliam FRIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Božena, syn Viliam a dcéra Janka s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 2. 9. 2011 si pripomenieme 40. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
Jozefa KRAUPU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Deti s rodinami
 
  Dňa 28. 7. sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho brata
Michala KRAUPU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Súrodenci s rodinami
Odišiel tíško, v srdci nám bolesť zanechal, rýchlo bez rozlúčky, nikto to nečakal. Dňa 22. 8. uplynie rok čo nás opustil náš drahý manžel, otec, svokor
Vladimír KLAMO.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.
 
Dňa 30. 8. 2011 uplynú 2 roky, čo nás opustil náš milovaný syn, manžel, otec a dedko
Ľuboš BAROK.
S láskou spomína rodina.
Dňa 1. 8. sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej mamy, babky a prababky
Anny FISCHEROVEJ.
Dňa 15. 9. si pripomenieme nedožité 100. narodiny nášho otca, dedka a pradedka
Michala FISCHERA.
Spomínajú synovia, dcéra a nevesta s rodinami.
  Len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať a s láskou v srdci ticho spomínať. Dňa 19. 8. 2011 uplynie 7. výročie čo nás náhle opustila naša drahá
Boženka KANKOVÁ.
S láskou na ňu spomína celá rodina.
Čas plynie, ale spomienky zostávajú v našich srdciach, keď si pripomíname nedožitých 80 rokov nášho drahého manžela, otca a dedka
Ľudovíta ŠINDLERA
z Grinavy. S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami.
 
Milovali sme ich a oni milovali nás. Ten cit nepoznačil ani čas. Len putá, čo držali nás pevne, kruto zapraskali.
V auguste sme si pripomenuli výročie úmrtí 20 r., čo nás opustil náš dobrý otec
Michal KOVANIČ
a 10 r., kedy nás opustila naša drahá mama
Mária KOVANIČOVÁ.
Prosíme, venujte im spolu s nami tichú spomienku. S úctou spomína smútiaca rodina.
Dňa 18. 8. 2011 uplynulo 30 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Ján BARCA
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú deti Mária, Zuzana a Martin, vnúčatá a ostatná rodina. Ďakujeme všetkým. ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 

Ohodnoťte článok: