Výzva na upozornenie majiteľom Vinohradov

August 2011 / Prečítané 1751 krát
   Vážení spoluobčania, vinohradníctvo a vinárstvo je už viac ako tisíc rokov urču­júcim fenoménom nás, obyvatel'ov Pezinka a celého Malokarpatského regiónu. Nesmieme dopustiť likvidáciu pol'nohospodárskej pôdy v prospech bezbrehej výstav­by a egoistických súkromných záujmov. Je našou povinnosťou zachovať a zvel'aďo­vať toto dedičstvo našich otcov a urobiť všetko preto, aby vinohradníctvo a vinárstvo prežilo ďalšie desaťročia a storočia.
   Dávame vám do pozornosti platnosť zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy / citujeme výber z uvedeného zákona § 3 odsek 1.:
Každý vlastník pol'nohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca pol'nohospo­dárskej pôdy je povinný:
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií pol'nohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
c) zabezpečiť využívanie pol'nohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
d) usporiadať a zosúladiť pol'nohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri. Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004 podl'a § 25 dopúšťa priestupku so sankčným finančným postihom.

   Udržanie pol'nohospodárskych lokalít rieši tiež Nariadenie vlády SR Č. 127 z roku 2010, kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erózií a zachovávania terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.
   Na základe podnetu Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a komisie vinohradníctva pri MsÚ Pezinok prebieha obhliadka a pasportizácia viníc v katastri mesta Pezinok.
   Spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šírenia chorôb aj na susediace pozemky. Sú útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody na pro­dukčných vinohradoch.
   Dôrazne žiadame vlastníkov, nájomcov a správcov pol'nohospodárskej pôdy, aby vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v zmysle vyššie uvedeného zákona 220/2004.
V prípade, že nasledujúca kontrola zistí pretrvávajúci nevyhovujúci stav, budeme nútení požiadať štátne orgány ochrany pol'nohospodárskej pôdy o zjednanie nápravy v rámci ich kompetencií. Orgány ochrany pol'nohospodárskej pôdy môžu v zmysle citovaného zákona udeliť sankčný finančný postih.
   V navrhovanom územnom pláne mesta Pezinok vinice ostávajú zachované a ne­počíta sa s ich využitím na stavebné pozemky. Vyzývame vlastníkov, aby sa zamysleli nad súčasným stavom vo vinohradoch. Je nešťastím nechať ležať neobrábané vinice niekol'ko rokov. Škody a straty na vinohradoch sú nezvratné.
   Informácie o priebehu pasportizácie a prípadné ponuky na odpredaj vinohradov môžete zanechaťv Mestskej vinotéke na Radničnom námestí č. 9. (0907 744 101)

MESTO PEZINOK
ZDRUŽENIE PEZINSKÝCH VINOHRADNÍKOV
A VINÁROV PEZINOK
 

Ohodnoťte článok: