Platí zákaz vstupu do vinohradov

August 2011 / Prečítané 2277 krát
   Obyvateľ obce má v zmysle Zákona o obecnom zriadení (ust. § 3 ods. 2 písm. f Zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) právo okrem iného požadovať od obce súčinnosť pri ochrane svojho majetku nachádzajúceho sa v obci.
   S uvedenou požiadavkou sa na Mesto Pezinok obrátili vlastníci vinohradov, ktorí poukázali na problém súvisiaci s páchaním delikvencie v lokalitách mesta Pezinok, v ktorých obhospodarujú vlastné vinohrady. Každoročne v čase dozrievania hrozna dochádza k veľkým stratám úrody z dôvodu krádeží, čo potvrdzujú aj štatistiky policajno – bezpečnostných zložiek, ktoré tieto trestné činy evidujú, resp. vyšetrujú, pričom bolo preukázané, že páchatelia krádeží hrozna používajú na túto trestnú činnosť dopravné prostriedky, konkrétne dopravné vozidlá.
Z dôvodu eliminovania tohto nežiaduceho protispoločenského javu, resp. zabezpečenia ochrany významných spoločenských vzťahov, akým je aj majetok obyvateľov, Mesto Pezinok v súčinnosti s majiteľmi vinohradov, nachádzajúcich sa v lokalite Kejda, prijalo vo veci ochrany majetku tieto opatrenia:
   V termíne od 15. augusta 2011 až do ukončenia zberu hrozna (asi 2 mesiace) budú vstupy do vinohradov (od ulice Fajgalská cesta do obce Limbach; od ulice Pánsky chodník až k ulici Krížna) mechanicky; napríklad zábranami alebo navezením zeminy uzavreté, čím bude znemožnený vjazd motorových vozidiel do vinohradov. Jediný vjazd motorovým vozidlom bude možný po ulici Rozálka po účelovej kombinácii pri Areáli zdravia Rozálka, a to len pre vlastníkov vinohradov.
Vstup do uvedenej lokality bude možný pre peších (chodcov), turistov, ktorí môžu využívať účelovú komunikáciu na prechádzky resp. ako prechod do lesov Malých Karpát, pričom aj pre nich je zakázaný vstup do viníc a oberanie hrozna. Takého konanie sa právne kvalifikuje ako konanie protiprávne a je v zmysle zákona sankcionovateľné.
   Dohľad nad dodržiavaním prijatých opatrení, ako aj fyzickú ochranu majetku nachádzajúceho sa na území mesta Pezinok pred krádežami bude v spolupráci s majiteľmi vinohradov  zabezpečovať mestská polícia.

kpt. JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník mestskej polície
 

Ohodnoťte článok: