Spomíname

Júl 2011 / Prečítané 1669 krát
Dňa 15. 7. uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil vo veku 79 rokov náš drahý otec, svokor a dedko
MUDr. Vlastimil MAREŠ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 13. júla uplynulo smutných 5 rokov od smrti nášho drahého manžela, otca, deduška
Ivana PÄTOPRSTÉHO.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 8. 2011 uplynú 4 roky, čo nás opustila naša drahá manželka, mama, švagriná, teta
Henrieta PENÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Odišiel tíško, v srdci nám bolesť zanechal, rýchlo, bez rozlúčky, nikto to nečakal. Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život, miloval nás. Dňa 7. 8. 2011 si pripomíname 1. výročie odchodu do večnosti milovaného manžela, otca, dedka a pradedka
Ondreja JANOŠŤÁKA
z Grinavy. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 19. 7. 2011 uplynulo už 20 rokov, čo nás opustil náš drahý
Jozef DANIŠOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína rodina.
 
  Dňa 6. 8. 2011 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Štefana WITTGRÚBERA.
S láskou spomínajú syn Štefan s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.
Dňa 26. 7. 2011 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Ema BELANSKÁ.
S úctou a láskou spomína dcéra a syn s rodinami.
 
  Dňa 27. 7. 2011 uplynie jeden rok, čo tíško zaspala naša drahá
Anna KOVAČECHOVÁ.
S láskou spomínajú syn Ján, ostatná rodina a známi.
Dňa 2. 6. 2011 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Miroslav POPLUHÁR.
S láskou a smútkom v srdci spomína manželka, dcéra a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 16. 8. 2011 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša mama, babka a svokra
Štefánia ROMANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú syn Peter a nevesta Marta s rodinami.
Dňa 1. 8. 2011 uplynú 4 roky čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Vierka MÁJEKOVÁ.
S láskou spomína manžel, dcéra Katarína s rodinou, syn Ivan. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera! 18. júla 2011 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný
Mirko MÁLIŠ.
Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu svoju spomienku. S láskou spomínajú mama Valika a Zlatka s rodinou.
Dňa 27. 7. 2011 si pripomenieme 6. výročie úmrtia a zároveň nedožitých 80 rokov, našej milovanej mamy
Anny KLAMOVEJ,rod. Dolanskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 12. júla 2011 sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
Štefana HAJTMÁNKA.
Spomína dcéra Anna s rodinou.
Dňa 28. 7. si pripomenieme nedožité 68. narodeniny nášho drahého manžela, ocka a dedka
Milana ZEMKU.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta s dcérami.
 

Ohodnoťte článok: