Spomíname

Jún 2011 / Prečítané 2548 krát
Dňa 24. 6. 2011 uplynulo 100 rokov od narodenia a 11 rokov od úmrtia nášho otca
Jána HÁGERA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Syn s rodinou.
 
  Dňa 15. 7. 2011 uplynú 2 roky, čo nás opustila
Helenka MARTINKOVIČOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú, manžel, deti, vnúčatá a rodina.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 9. 6. 2011 uplynul jeden smutný rok, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, otec, dedko a brat
Karol TAHOTNÝ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje manželka Marcela s rodinou a sestra a brat s rodinami.
 
  Zavrel oči, srdce prestalo biť, musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť. Nič viac mu už nemôžeme dať, len kyticu kvetov na hrob a spomínať. Dňa 25. júna 2011 uplynie 20 rokov, čo nás bez slova rozlúčky navždy opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Ľudevít KADLEČÍK
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, syn Jaroslav a dcéra Alena s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 4. júna uplynulo 10 rokov, čo nás náhle opustil
František ŠURAN.
Za tichú spomienku ďakujú manželka Jozefa a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 18. 6. 2011 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia
Marty KONVALINOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Čas plynie, a my stále spomíname na našich drahých
Annu GALÁNKOVÚ
a Emila GALÁNKA.
Kto ste ich poznali, venujte im prosím, tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
 
  Dňa 10. 6. sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
Michala KOSTKU.
Spomínajú manželka s rodinou.
Odišiel si tichúčko ako odchádza deň, v našich srdciach ostáva len spomienka. Tak snívaj ten večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň. 25. 6. 2011 si pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustil otec, manžel a dedko
Inocent OŠKERA
z Grinavy. Venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 6. 2011 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko
Rudolf LOŠONSKÝ.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a vnúčatá. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 11. 7. 2011 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila naša mama,
manželka a dcéra
Ľudmila ORAVCOVÁ.
S láskou a úctou na ňu spomíname. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 24. 6. uplynulo 2. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Veronika ŠEFČÍKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Dňa 1. 7. 2011 uplynie 5 smutných rokov, čo nás náhle opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnuk a ostatná rodina.
 
  Dňa 5.7. by sa dožila 92 rokov naša mama a babka
Terézia  ČAJKOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Deti.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste 20. 5. 2011 nášho drahého zosnulého
Štefana  MEZSÁROŠA
a zároveň ďakuje-me za prejavenú sústrasť a kvetino-vé dary. Manželka Alžbeta a dcéry Kveta, Jana, Ľuba a Katarína s rodinami.
 
  Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste 8. 6. 2011 nášho dra-hého
Ing. Františka WAGNERA
a zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
S hlbokým smútkom oznamujeme,
že dňa 17. 5. 2011 náš brat a švagor
Ing. Jozef KOLESÁR,
nás navždy opustil vo veku 50 rokov. Posledná rozlúčka bola 23. 5. 2011 v krematóriu v Prahe. So spomienkou sestra Alena s rodinou.
 

Ohodnoťte článok: