Niektorí si povinnosti nesplnili

Jún 2011 / Prečítané 1700 krát
   Mesto Pezinok každoročne zo svojho rozpočtu poskytuje dotácie na oblasť kultúry, športu a sociálnu výpomoc. Robí sa to na základe žiadosti a za stanovených podmienok, ktoré musia žiadatelia akceptovať a splniť. Jednou z podmienok je spoluúčasť prijímateľa na financovaní podporených projektov alebo svojej činnosti, minimálne vo výške 10 percent. Pri kontrole vyúčtovania dotácií, efektívnosti ich použitia a zdokladovania spoluúčasti pri financovaní za minulý rok útvar hlavnej kontrolórky zistil viacero nedostatkov. Na úseku kultúry spoluúčasť na financovaní náležite nepreukázalo 14 z 31 prijímateľov dotácie. V oblasti sociálnej pomoci si z 21 prijímateľov túto povinnosť nesplnilo 5. Prekvapujúco najlepšia situácia bola v oblasti športu, kde išlo najviac - až 46 dotácií, a len 7 prijímatelia svoje povinnosti zanedbali.
   Voči prijímateľom dotácií, ktorí náležite nevydokladovali spoluúčasť na financovaní projektov alebo činnosti, bola uplatnená zmluvná pokuta. 

 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: