Mestské ocenenia za angažovanosť a reprezentáciu

Jún 2011 / Prečítané 2777 krát
   Na počesť 364. výročia povýšenia Pezinka na slobodné kráľovské mesto (14. 6. 1617) Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta udelili mestské ocenenia desiatim vybraným osobnostiam. Slávnostný akt sa uskutočnil 13. júna v Obradnej sieni mestského úradu za prítomnosti poslancov MsZ, vedúcich pracovníkov mesta a ďalších hostí. Ocenenia odovzdal primátor mesta Oliver Solga.Mestské ocenenia prevzali:

Prof. Eduard A. ŠafaříkČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PEZINOK

   (ako najvyššie vyznamenanie mesta Pezinok, ktoré sa udeľuje osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, za rozšírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, predstaviteľom európskej a svetovej politiky, vedy, kultúry a športu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vzájomných vzťahov a medzinárodnej propagácie mesta Pezinok)
   prof. Eduard A. Šafarik – význačný taliansky umenovedec českého pôvodu, historik umenia, najvýznamnejší žijúci odborník a znalec diela pezinského rodáka barokového maliara Jána Kupeckého za spracovanie a spropagovanie diela Jána Kupeckého formou odborných článkov, knižných publikácií a výstav, priblíženie tohto diela slovenskej odbornej i laickej verejnosti a nevyvrátiteľné potvrdenie autenticity a maliarových vzťahov s rodným mestom.


Medaila so stužkou ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA
   (udeľuje sa občanom Pezinka, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne aj právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy)
Jozef Mišuta – za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v oblasti propagácie pezinského a malokarpatského baníctva, za udržiavanie a rozvíjanie baníckych tradícií, ktoré majú v našom meste viac ako šesťstoročnú tradíciu;

Rudolf Turanský – najstarší člen dobrovoľnej i profesionálnej hasičskej organizácie v Pezinku, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti protipožiarnej ochrany, pomoc svojim spoluobčanom i za súčasné umelecko-remeselné ativity ;

Ocenenie z rúk primátora preberá Mgr. Viera Radičová.Viera Radičová – riaditeľka Základnej školy na Kupeckého ulici, za dlhoročnú a úspešnú pedagogickú a riadiacu činnosť;

Vladimír Kuznecov – za dlhoročné úspešné účinkovanie vo vrcholovom športe, kedy bol jednou z kľúčových postáv zlatej éry pezinského basketbalu a tiež za obetavú a systematickú trénerskú prácu s mládežou.

CENA PRIMÁTORA s plaketou
   (udeľuje sa občanom mesta Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok)
Daniel Novák – vynikajúci basketbalový hráč, dlhoročná opora reprezentácie SR, pôsobiaci vo významných basketbalových kluboch doma i v zahraničí, za špičkové športové výkony a reprezentáciu svojho mesta;

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa – pri príležitosti 60- ročného jubilea, za vynikajúce výsledky vo výchove mladej generácie k láske k umeniu a tvorivej činnosti, ako i za reprezentáciu svojho mesta. Toto vyznamenanie prináleží všetkým bývalým i súčasným pedagógom ako poďakovanie za doterajšiu bohatú činnosť a náročnú prácu;

Pezinský športový klub – futbalový oddiel - pri príležitosti 90. výročia založenia – za dlhoročné úspešné účinkovanie v rôznych futbalových súťažiach, za prácu s mládežou a reprezentáciu mesta;

Dychová hudba Grinavanka – pri príležitosti 90. výročia založenia, za dlhoročné úspešné rozvíjanie hudobných tradícií a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí;

VTC Pezinok – volejbalový oddiel – za vynikajúce tohtoročné umiestnenie v slovenskej extralige, akým bolo tretie miesto a za dlhoročnú reprezentáciu mesta, ako i za prácu s mládežou.

   Súčasťou slávnostného udeľovania ocenení bolo i dodatočné odovzdanie pohára za prvé miesto v súťaži ŠPORTOVEC A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA 2010. Pohár za prvé miesto a titul Najlepší športový kolektív získal MBK Pezinok. Ocenenie prevzal dlhoročný kapitán Peter Mičuda.
   Ocenenie ŠPORTOVEC ROKA si prevzal tiež mladý pezinský športovec Juraj Hollan, za prvé miesto v súťaži Športovec roka a úspešnú reprezentáciu v karatekickbox.
 
(mo)

Ohodnoťte článok: