Obchodná verejná súťaž

Jún 2011 / Prečítané 1386 krát
MESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
r u š í
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku
Nehnuteľností - stavby s pozemkami nachádzajúcimi sa na ul. Trnavská 1 v Pezinku, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku, konkrétne:
- stavba s. č. 1687 na parc. č. 9/4,
- pozemok parc. č. 9/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 424 m2,
- pozemok parc. č. 9/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 539 m2,
- pozemok parc. č. 9/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2,
- spolu výmera pozemkov 1272 m2

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške 438 097,00 EUR, slovom: Štyristotridsaťosemtisícdeväťdesiatsedem eur,
(13 198 124 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 25. 8. 2011 do 11.00 hod.
v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku
1. Nehnuteľností - stavby s pozemkami nachádzajúcimi sa na ul. Trnavská 1 v Pezinku, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku, konkrétne:
- stavba s. č. 1687 na parc. č. 9/4,
- pozemok parc. č. 9/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 424 m2,
- pozemok parc. č. 9/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 539 m2,
- pozemok parc. č. 9/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 309 m2,
- spolu výmera pozemkov 1272 m2

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške 275 000,00 EUR, slovom: Dvestosedemdesiatpäťtisíc eur, (8 284 650,- Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov : do 11. 7. 2011 do 11.00 hod.

2.Nehnuteľností - rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č. 19 v Pezinku, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:
- rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1,
- pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 393 m2,
- pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2,
- pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2,
- pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2,
- pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2,

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 100 000 EUR, slovom: Stotisíc eur, (3 012 600 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 25. 8. 2011 do 11.00 hod.

3. Nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:
- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č.4234
- spolu o výmere 3038 m2

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške 100 000,00 EUR, slovom: Stotisíc eur (3 012 600 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 11. 7. 2011 do 11.00 hod.

4. Nehnuteľností – Osvetovej besedy nachádzajúcej sa na Cajlanskej ulici č. 103 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedeným Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:
- osvetová beseda s. č. 1820 na parc. č. 1171/1,
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 530 m2,
- pozemok parc.č. 1172, zast. plocha a nádvorie o výmere 25 m2,

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 50 000,00 EUR, slovom: Päťdesiattisíc eur (1 506 300 Sk).
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 11. 7. 2011 do 11.00 hod.

5.Nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, pozemky v lokalite Sever III (medzi ulicami dona Sandtnera, Panský chodník, Krížna, a cajlanskými záhradami), vo vlastníctve Mesta Pezinok, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 4234, vedených Správou katastra Pezinok, konkrétne:

 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku List vlastníctva
„E“ 396 2827 Trvalý trávny porast 4234
1320/2 785 Trvalý trávny porast 4234
1321/3 2662 Záhrada 4234
1047/33 6177 Orná pôda 4234

na ľavej  strane  potoka  Saulak
883/6 5414 Trvalý trávny porast 4234
884/1 19728 Orná pôda 4234
885/5 188 Ostatná plocha 4234
na pravej strane potoka Saulak
spolu výmera 37 781 m2


Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 50,00 EUR za m2,
(1 506,30 Sk/m2), pri výmere 37 781 m2 je to spolu 1 889 050,00 EUR. Prevod môže byť realizovaný aj v častiach.
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 7. 9. 2011 do 11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE
Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk .)
 
 

Ohodnoťte článok: