Spomíname

Apríl 2011 / Prečítané 8305 krát
Dňa 20. 4. 2011 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef POKOPEC.
S láskou spomína manželka Anna, synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 29. 4. 2011 uplynie 10. výročie od úmrtia manželky,
 mamičky a babičky
Kvetoslavy KLAMOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Spomínajú manžel, deti a vnúčatá.
Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. Dňa 24. 4. 2011 uplynulo 24 rokov čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Anna ANDELOVÁ
na ktorú spomínajú dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
 
  Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že dňa 30. marca 2011 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej drahej mamy
Magdalény LYSEJ.
Za tichú spomienku ďakujeme. Smútiaca rodina.
26. marec 2011 bol druhým výročím, kedy nás navždy
opustila naša drahá
Mária KOLÁRIKOVÁ,
na ktorú s láskou a úctou spomína celá rodina.
 
  Dňa 1. 4. 2011 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat, dedko a pradedko
Stanislav PEŠKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 20. 5. 2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat, dedko a pradedko
Milan KINSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 21. apríla si pripomíname 1. výročie, čo nás opustil náš drahý
Jozef SLEZÁK.
S láskou spomína celá rodina.
V spomienkach na vždy ťa máme, s bolesťou v srdci spomíname. Dňa 13. 4. 2011 uplynuli 3 roky, čo nás opustil náš drahý syn
Vladimír BŘEZÍK.
S láskou spomína mama a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 13. 4. 2011 sme si pripomenuli 4 bolestné roky od úmrtia môjho manžela
Ivana MORAVČÍKA.
S láskou na teba spomínajú, manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
V srdciach tých, ktorí ťa milovali, budeš stále žiť. Dňa 28. 3. 2011 sme si pripomenuli 3. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Dominik KLAMO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Alena a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 29. 4. 2011 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, nemôže zabudnúť. S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa pomodlíme. Dňa 4. 5. si pripomenieme 10. výročie úmrtia
Petra POLKORÁBA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli. Manželka a deti s rodinami.
 
V apríli 2011 si pripomenieme 1. výročie úmrtia maminy a 20. výročie úmrtia ocina,
Márie HABAROVEJ a Zoltána HABARU.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. S úctou a láskou dcéra Iveta.
Dňa 19. 4. 2011 uplynulo 7 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2011 uplynulo 6 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marian.
  Odišiel si tíchúčko ako odchádza deň a v našich srdciach ostáva spomienka len. Tak snívaj ten svoj večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň. Dňa 13. 4. 2011 sme si pripomenuli 5. výročie čo nás navždy opustil náš otec
Juraj KOVAČOVSKÝ
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, synovia Martin a Ján.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 7. 4. 2011 uplynulo smutných 5 rokov, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje manželka Emília s rodinou.
 
  Dňa 15. 4. 2011 sme si pripomenuli 5. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama, babka a prababka
Terézia ČÍKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.
Dňa 13. 4. 2011 sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
Veronika NOSKOVIČOVÁ.
Venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel a ostatná rodina.
 
  Dňa 12. 4. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustila vo veku 79 rokov naša drahá mama, babka a svokra
MUDr. Elena MAREŠOVÁ.
S láskou, vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou.
Venujte jej, prosím,
s nami tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa 30. 4. 2011 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
František TOMAŠKOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Eva, dcéra Monika, synovia Dušan a Ľuboš s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 27. 4. uplynul rok, čo nás navždy opustila vo veku 86 rokov naša milovaná manželka, matka, krstná mama a babka
Júlia TURANSKÁ.
S úctou a láskou spomínajú manžel Rudolf, deti Gustáv, Vladimír s rodinami.
Nezomrel ten, kto ostáva v srdci. Dňa 25. 5. 2011 uplynie 22 rokov čo nás navždy opustil
Ľudovít DEMOVIČ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
  Dňa 19. 4. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý blízky
Pavel ZBUDILA.
V tichej modlitbe a s úctou v srdci spomína sestra Irena s rodinou.
Dňa 22. 4. 2011 sme si pripomenuli 3. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama, babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.
 

Ohodnoťte článok: