Škola v Grinave zvyšuje kvalitu výučby

Apríl 2011 / Prečítané 1195 krát
   Základná škola s materskou školou v Oreší získala pod novým vedením iného pracovného ducha. Jej hlavnou úlohou je zaradiť sa medzi moderné školy s novými vyučovacími technikami a metódami. Odštartovala to oslava 50. výročia založenia školy za prítomnosti významných hostí na čele s pánom prezidentom Gašparovičom a jeho manželkou. Veľkou mierou sa na úspechu podieľalo mesto Pezinok s podporou pána primátora Solgu, poslancov a veľkou skupinou pezinských podnikateľov. Riaditeľ školy si stanovil len tie najvyššie ciele v súvislosti s udržaním a rozvojom v nadväznosti na históriu školy. Preto sa škola výrazne zapojila do života miestnej časti Grinava, oživila družobné tradície so školou v Prakšiciach a zamerala sa na nové projekty. Najväčšie z nich sú schválený jazykový projekt vyučovacou metódou CLIL v anglickom a nemeckom jazyku od 1. ročníka ZŠ. Podarilo sa jej získať medzinárodný projekt EdTWIN na úrovni ministerstiev školstva Slovenskej republiky a Rakúska. Tento projekt je uzatvorený s Európskou jazykovou školou vo Viedni. Občania miestnej časti Grinava vítajú väčšie množstvo spoločenských akcií, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy. Sú to napr. púšťanie lampiónov, mikulášske stretnutia s poslancami, vystúpenie detského divadla, folklórneho súboru Devín, tradičná výstava vín, Deň matiek a pod. V tomto roku sa chystá historická oslava 90. výročia miestnej dychovej skupiny Grinavanka, na ktorej sa bude organizačne podieľať aj základná škola.
   Okrem toho škola získala pod novým vedením moderné materiálne vybavenie v spolupráci s aktívom rodičov, mestom a sponzormi. Vybudovali dve moderné interaktívne učebne, ďalšiu počítačovú učebňu s možnosťou vyučovania cudzích jazykov, doplnili školský nábytok o nové lavice. Zásluhou pána primátora získali novú zborovňu pre učiteľov, zabezpečili internetovú sieť do všetkých tried, sponzorsky vybudovali nové hygienické zariadenie (sprchy), nové osvetlenie v telocvični, nákup nových učebných pomôcok, sponzorsky získali počítače do novej učebne, zrekonštruovali kanalizáciu, kúpili nový školský rozhlas s melodickým zvonením, svojpomocne si vymaľovali niekoľko učební, zaviedli komplexný elektronický školský systém riadenia. Nezabudlo sa ani na materskú školu, kde bol vybudovaný nový systém odvádzania dažďovej vody, bola uskutočnená výmena školského nábytku, vybudovaná bola nová počítačová učebňa, nové dvere v celom komplexe, podlahovina, maľovanie, rekonštrukcia hygienických zariadení, nákup nových hračiek a pod.
   Hlavným cieľom školy je ale neustále zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu, čím sa vytvára veľký tlak aj na pedagogických pracovníkov v oblasti prípravy na vyučovanie a zároveň aj požiadaviek na žiakov. Veľké požiadavky sú aj na disciplínu žiakov. Preto mnoho rodičov i žiakov sa musí prispôsobiť nárokom učiteľov a nie populistickej politike dobrých známok bez dostatočných vedomostí a slušného správania. Tu sa škola stretla s určitým nepochopením zo strany niektorých rodičov a žiakov, čo vedenie školy vysvetľuje reálnejšou prípravou detí na stredné školy. Škola môže získať dobrý kredit len tým, že zabezpečí kvalitných pedagogických zamestnancov, ktorí sú ochotní v maximálnej miere sa prispôsobiť požadovaným nárokom a filozofii vedenia školy. Dobré meno spôsobilo aj zvýšený záujem rodičov o vzdelávanie na tejto škole, čo sa prejavilo otvorením dvoch prvých tried po dlhšom čase. Chce nadviazať na dobrú históriu a povesť grinavskej školy. Naše poďakovanie jej patrí aj preto, že pochopila myšlienku spojenia sa pre Grinavu, čo sa odráža v celkovom spoločenskom dianí v tejto časti Pezinka. Škola v Grinave teda ožila a o to nám ide!
 
(mg)